ІКТ-компетентність викладача

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ІКТ-компетентність викладача by Mind Map: ІКТ-компетентність викладача

1. Структура

1.1. Ціннісно-мотиваційний компонент

1.1.1. мотиви, мету, потреби в професійному навчанні, вдосконаленні, самовихованні, саморозвитку, ціннісні установки актуалізації в професійній діяльності, стимулює творчий прояв особи в професійній діяльності

1.2. Когнітивний компонент

1.2.1. повинний забезпечити вільне володіння вчителем навичками опрацювання інформації та роботи з інформаційними об’єктами, які відповідно впливають на навички вдосконалення професійних знань і умінь, знання міжпредметних зв'язків і т.д.

1.3. Діяльністний компонент

1.3.1. активне застосування інформаційних технологій і комп'ютера в професійній діяльності як засобів пізнання і розвитку ІКТ-компетентності, самовдосконалення і творчості, а також виховання подібних якостей у своїх учнів

1.4. Рефлексійний компонент

1.4.1. визначається відношенням вчителя до себе і до світу, до своєї практичної діяльності та її здійснення

2. Складові

2.1. Визначення(ідентифікація)

2.1.1. Уміння точне інтерпретувати питання

2.1.2. Уміння деталізувати питання

2.1.3. Знаходження в тексті потрібної інформації, яка задана в явному чи неявному вигляді

2.1.4. Ідентифікація термінів і понять

2.1.5. Обґрунтування зробленого запиту

2.2. Доступ (пошук)

2.2.1. Вибір термінів пошуку з урахуванням рівня деталізації

2.2.2. Відповідність результату пошуку запрошуваним термінам (спосіб оцінки)

2.2.3. Формування стратегії пошуку

2.2.4. Якість синтаксису

2.3. Управління

2.3.1. Створення схеми класифікації для структуризації інформації

2.4. Інтеграція

2.4.1. Уміння порівнювати і зіставляти інформацію з декількох джерел

2.4.2. Уміння виключати невідповідну і неістотну інформацію

2.4.3. Уміння стисле і логічно грамотно викласти узагальнену інформацію

2.5. Оцінка

2.5.1. Вироблення критеріїв для відбору інформації відповідно до потреби

2.5.2. Вибір ресурсів згідно виробленим або вказаним критеріям Уміння зупинити пошук

2.6. Створення

2.6.1. Уміння виробляти рекомендації за рішенням конкретної проблеми на підставі отриманої інформації, зокрема суперечливою

2.6.2. Уміння зробити вивід про націленість наявної інформації на вирішення конкретної проблеми

2.6.3. Уміння обґрунтувати свої виводи

2.6.4. Уміння збалансовано освітити питання за наявності суперечливої інформації

2.6.5. Структуризація створеної інформації з метою підвищення переконливості виводів

2.7. Передача (повідомлення)

2.7.1. Уміння адаптувати інформацію для конкретної аудиторії (шляхом вибирання відповідних засобів, мови і зорового ряду)

2.7.2. Уміння грамотне цитувати джерела (у справі і з дотриманням авторських прав)

2.7.3. Забезпечення у разі потреби конфіденційності інформації

2.7.4. Уміння утримуватися від використання провокаційних висловів по відношенню до культури, раси, етнічної приналежності або статі

2.7.5. Знання всіх вимог (правил спілкування), що відносяться до стилю конкретного спілкування

3. Зміст базової ІКТ-компетенція для вчителя-предметника

3.1. Знання

3.1.1. розуміння принципів роботи основних комп'ютерних програм, включаючи текстовий та табличний процесори, системи керування базами даних, способи зберігання і обробки інформації

3.1.2. обізнаність в своїй сфері діяльності, заснована на використанні Інтернету і електронних способів передачі інформації, таких як e-mail, відеоконференції та ін., розуміння різниці між реальним і віртуальним світом

3.1.3. розуміння потенціалу інформаційних технологій для можливості працевлаштування, підтримки інноваційної діяльності людини і залученості його в справи суспільства

3.1.4. базове розуміння надійності і достовірності отримуваної інформації і пошана до етичних принципів при інтерактивному використанні інформаційних технологій

3.2. Вміння

3.2.1. здатність шукати, збирати, створювати, організовувати електронну інформацію, систематизувати отримані дані і поняття, уміння відрізняти суб'єктивне від об'єктивного, реальне від віртуального, релевантне від нерелевантного

3.2.2. здатність використовувати відповідні засоби (презентації, графіки, діаграми, карти) для комплексного розуміння отриманої інформації

3.2.3. здатність шукати і знаходити необхідні веб-сайти і використовувати Інтернет-сервіси, такі як форуми і e-mail

3.2.4. здатність використовувати інформаційні технології для критичного осмислення того, що відбувається, інноваційної діяльності в різних контекстах вдома, на роботі і на дозвіллі

4. Визначення

4.1. здатність вчителя використовувати інформаційні і комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності (пошуку інформації, її визначення і організації, управління і аналізу, а також її створення і розповсюдження) в своїй професійній сфері

4.1.1.  організовувати інформаційну взаємодію між учасниками учбового процесу і інтерактивним засобом, що функціонує на базі засобів ІКТ;

4.1.2.  здійснювати інформаційну діяльність по збору, обробці, передачі, збереженню інформаційного ресурсу, по продукуванню інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення;

4.1.3.  оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення;

4.1.4.  створювати і використовувати психолого-педагогічні діагностичні методики контролю і оцінки рівня знань учнів, їх просування в навчанні;

4.1.5.  здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмету.

5. Зміст рефлексійного компоненту ІКТ-компетентності

5.1. Прагнення

5.1.1. потреба в постійному оновленні знань про можливості застосування інформаційних технологій в професійній діяльності

5.1.2. професійна мобільність і адаптивність в інформаційному суспільстві

5.2. Позиція

5.2.1. відношення до інформації, об'єктів і явищ в інформаційному середовищі

5.2.2. стиль педагогічного спілкування усередині інформаційного середовища

5.2.3. критичне відношення до інформаційного споживання.

5.3. Особові якості

5.3.1. активність, відповідальність

5.3.2. узгодженість в постановці і послідовному рішенні педагогічних завдань з використанням інформаційних технологій

5.3.3. упевненість в правильності ухвалення нестандартних рішенні