Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sales by Mind Map: Sales

1. 1. Đóng gói nội dung

1.1. 1. Hình ảnh, video quảng cáo

1.1.1. 1.Hình chạy quảng cáo

1.1.2. 2. Video quảng cáo

1.1.3. 3. Trang bán hàng

1.1.4. 4. Làm trang Opt-in

1.1.5. 5. Làm trang funnel

1.2. 2. Đóng gói khóa học

1.2.1. 1. Lên nội dung outline

1.2.2. 2. Book ngày quay khóa học

1.2.3. 3. Quay khóa học

1.2.4. 4. Dựng khóa học

1.2.5. 5. Đăng khóa học lên nền tảng

1.2.6. 6. Hình thumbnail khóa học

1.3. 3. Đóng gói công cụ

1.3.1. 1. Lên nội dung công cụ chi tiết

1.3.2. 2. Thiết kế bìa công cụ

1.3.3. 3. In ấn công cụ

2. 2. Truyền tải

2.1. 1. Ebook

2.2. 2. Video

2.3. 3. Sự kiện

2.4. 4. Livestream

2.5. 5. Cẩm nang

2.6. 6. Trực tiếp

2.7. 7. Website

3. 3. Marketing

3.1. 1. Trả phí

3.1.1. FB Ads PPC

3.1.2. Google Ads

3.1.3. Youtube PPC

3.1.4. Influencer

3.1.5. Retarketing

3.2. 2. Social Media

3.2.1. Facebook

3.2.2. Youtube

3.3. 3. Xây dựng CTV

4. 4. Xây dựng hệ sinh thái

4.1. 1. Email (Leader)

4.2. 2. Video (Giá trị)

4.3. 3. Hình ảnh (Phong cách cá nhân)

4.4. 4. Ebook (Thẩm quyền)

4.5. 5. Hub (Tăng uy tín)