Hành động ý chí đơn giản

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hành động ý chí đơn giản by Mind Map: Hành động ý chí đơn giản

1. HĐYC cấp bách

1.1. Xảy ra trong thời gian ngắn

1.2. Phải có sự quyết định và thực hiện nhanh chóng

1.3. Mục đích, phương tiện, sự nỗ lực bản thân hòa làm một

2. HĐYC phức tạp

2.1. Loại hành động điển hình

2.2. Mục đích, phương tiện thực hiện rõ ràng

3. HĐYC đơn giản

3.1. Phương tiện khó khăn

3.2. Mục đích rõ ràng