กศน.พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ : " สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่สังคมไทย ให้โอกาสทางการศึกษา พั...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กศน.พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ : " สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่สังคมไทย ให้โอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน " เลขาธิการ กศน. ดร.ดิศกุล by Mind Map: กศน.พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ : " สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่สังคมไทย ให้โอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน " เลขาธิการ กศน. ดร.ดิศกุล

1. 1.กระบวนทัศน์ และความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

1.1. ไม่ใช่นายแต่เป็นผู้นำ

1.2. ทำสิ่งที่ดีแล้วให้ดียิ่งขึ้น

1.2.1. Make A Good Company To Better Company.

1.3. ยืนหยัดหลักความพอเพียงเพื่อความยั่งยืน

1.3.1. จริงใจ ยุติธรรม มีน้ำใจ เรียบง่าย

1.4. หากฝ่าฝืนเพราะไม่ทำจะเตือน หากทำไม่เป็นจะสอน หากไม่มีจรรยาบรรณ เป็นปัญหาขององค์กรเอาออก

1.4.1. ค่าของงานอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1.5. ย้ำบอกเจตจำนง ยังคงแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง

1.6. วางระบบลบช่องว่างสร้างงานเป็นตำนานของแต่ละคน

1.6.1. ระบบ

1.6.1.1. งานที่มีประสิทธิภาพ

1.6.1.2. การสื่อสารทั่วทั้งองค์กร

1.6.2. บุคคล

1.6.3. สร้างตำนาน

1.6.3.1. องค์กร

1.6.3.1.1. สถานศึกษาแต่ละแห่งมีความเด่นเป็นการเฉพาะ

1.7. เสริมพลังอำนาจบุคคล ดั้นด้นค้นหา พัฒนาจากความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้ Suggesstion System

1.8. เติมเต็ม โดยการประชุมเป็นเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันมาประชุม ให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน ยึดมั่นในกติกา

1.8.1. ประชุมทีมงาน กศน.ทุกสัปดาห์

1.8.1.1. วางแผน ซักซ้อม มอบหมาย

1.8.1.2. ติดตามผลความก้าวหน้า

1.8.2. ประชุมประจำเดือน

1.8.3. ประชุมเฉพาะกิจตามความจำเป็น

2. 2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ลู่งานให้เกิดประสิทธิผล

2.1. เข็มมุ่ง กศน. ONE

2.1.1. One Network for Everone

2.2. เพิ่มสีสัน ให้อาคารสถานที่

2.3. ออกแบบองค์การให้ดีมีความทันสมัย และเหมาะสม

2.4. ระดมทรัพยากรและจัดอัตรากำลังให้เหมาะเจาะ

3. 3.พัฒนาศักยภาพบุคคลรองรับการจัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพงาน

3.1. คน กศน.ที่คาดหวัง

3.1.1. จำกัดจำนวน

3.1.2. ล้วนไฮเทค

3.1.3. เช็คมากขึ้น

3.1.4. ยืนในแผน

3.1.5. แน่นประสาน

3.1.6. งานมีคุณภาพ

3.2. สานพลังสุดยอด ICT

3.2.1. สรรหา และพัฒนา CIO ในทุกหน่วยงาน / สถานาศึกษา กศน.

3.3. มี KM เป็นฐานการพัฒนาคนและงาน

3.3.1. จัด KM

3.3.1.1. ประชุมเพื่อบ่มปัญญา

3.3.1.2. เสนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.3.1.3. ดู Best Practices ให้รู้เขารู้เรา

3.3.1.4. ขัดเกลาความคิดมองพิศอย่างผู้รู้

3.3.1.5. ฝึกคนสู่ knowledge Worker

3.3.1.6. นำเสนอผลงานที่ผ่านมา

3.3.1.7. นำ กศน.ก้าวหน้าสู่ Learning Organization

3.3.2. การจัดการความรู้ในองค์การผ่าน Socail Media

3.3.2.1. Facebook

3.3.2.2. Blog

3.3.2.3. Line

3.3.3. การจัดการความรู้สู่การพัฒนางาน กศน.

4. 4.จัดการผ่านยุทธศาสตร์ กศน.ให้เกิดผล

4.1. ยุทธศาสตร์หลักการสร้างงาน

4.1.1. เข้าถึงผู้เรียนอย่างทั่วถึง

4.1.1.1. ทุกพื้นที่ มี ครู กศน.สามารถเข้าถึง

4.1.1.2. เชิญชวน ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต

4.1.1.2.1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.1.1.2.2. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

4.1.1.2.3. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

4.1.1.2.4. การศึกษาเพือพัฒนาสังคมชุมชน

4.1.1.2.5. การศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย

4.1.2. ตรึงด้วยวิธีเรียนที่หลากหลาย

4.1.2.1. เรียนที่บ้านก็เรียนได้

4.1.2.1.1. E-Learning

4.1.2.1.2. หนังสือเคลื่อนที่

4.1.2.2. เรียนทางไกล / ออนไลน์ ก็มี

4.1.2.3. เรียนที่หน่วยงานต่างๆจัด

4.1.2.4. เรียนที่สถานประกอบการ

4.1.2.5. ไม่เรียน มาสอบวัด/เทียบระดับความรู้

4.1.2.6. เรียนกับครูที่ กศน.ตำบล และชุมชน

4.1.3. รวมพลังภาคีเครือข่าย จัด กศน.

4.1.3.1. จัดทำทำเนียบภาคีเครือข่าย

4.1.3.2. พัฒนาภาคีเครือข่าย

4.1.3.3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

4.1.3.4. จัดกิจกรรมร่วมกัน

4.1.4. สานต่อระบบบริหารเพื่อวันพรุ่ง

4.1.4.1. การสอบหน้าจอ

4.1.4.2. เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็น Digital Culture

4.1.4.3. สร้างและพัฒนา Platform (สภาวะแวดล้อมที่ประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง

4.1.4.3.1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับ

4.1.5. มุ่งสู่ กศน.ใหม่ ที่ครองใจผู้รับบริการ

4.1.5.1. บริการเหนือความคาดหมาย

4.1.5.2. ค่าของงานอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้า

4.1.5.2.1. กระบวนงานถัดไปคือลูกค้า

4.1.5.2.2. เน้นที่กระบวนงานให้เกิดผล

4.2. ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงขององค์กร

4.2.1. แก้ไขระเบียบการปฏิบัติให้ Mission Possible

4.2.2. เปลี่ยนงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวให้เหมาะกับบริบทการทำงาน

4.2.2.1. จำนวนนักศึกษา กศ.ขั้นพื้นฐาน คือลมหายใจของ กศน.

4.2.3. ซักซ้อมระเบียบกฏหมายถ่ายทอดสู่ผู้คน กศน.

4.2.4. ปรับบทบาทภาระกิจของหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้เหมาะสม/ลดความซ้ำซ้อน

4.2.4.1. ศฝช.VS กศน.อ.

4.2.4.2. สถาบันฯภาค

4.2.4.3. สถาบันฯ สิรินธร VS กจ. VS สถาบันภาคด้าน HRD

4.3. ยุทธศาสตร์เฉพาะด้านตามนโยบายรัฐบาล

4.3.1. รมช.ศธ. ดร.กนกวรรณ วิลาวัล

4.3.1.1. กศน.WOW

4.3.1.1.1. 1. Good Teacher

4.3.1.1.2. 2. Good Place Best Check-in

4.3.1.1.3. 3. Good Activities

4.3.1.1.4. 4. Good Partnership

4.3.1.1.5. 5. Good Innovation

4.3.1.1.6. 6. Good Learning Center

4.3.1.2. No One Left Behind

5. แผนที่ความคิด ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ สู่การปฏิบัติ เลขาธิการ กศน. 5 พ.ย. 63