ผลของการกระทำความดีของตนเองและผู้อื่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลของการกระทำความดีของตนเองและผู้อื่น by Mind Map: ผลของการกระทำความดีของตนเองและผู้อื่น

1. เป็นที่ยกย่องชื่นชมของผู้อื่น

2. อยู่ร่วมกับผู้อื่นไดอย่างมีความสุข

3. มีความสุขในการดำเนินชีวิต

4. มีความสุขในการเรียนและการทำงาน

5. มีสติและควบคุมตนเองไม่ให้หลงผิด

6. เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและผูอื่น

7. มีจิตใจดีงาม มีอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใสและเบิกบาน