ปัญหายาเสพติด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหายาเสพติด by Mind Map: ปัญหายาเสพติด

1. ตนเอง

1.1. อยากเป็นที่ต้องการของกลุ่มเพื่อน

1.2. ประสบความล้มเหลวในชีวิต

2. ประเภทของสารเสพติด

2.1. สารกระตุ้นประสาท

2.1.1. บุหรี่

2.1.2. โคเคน

2.1.3. ยาบ้า

2.1.4. กระท่อม

2.2. ยาหลอนประสาท

2.2.1. ยาอี

2.2.2. ยาเค

2.3. สารที่ออกฤทธิ์ผสมผสาน

2.3.1. กัญชา

2.4. สารกดประสาท

2.4.1. เหล้า

2.4.2. เฮโรอีน

3. สาเหตุ

3.1. ครอบครัว

3.1.1. บุคคลในครอบครัวติดสารเสพติด

3.1.2. มีการทะเลาะวิวาทของคนในครอบครัว

3.1.3. ครอบครัวขาดความอบอุ่น

3.1.4. พ่อแม่ไม่เข้าใจลูก

3.2. สิ่งแวดล้อม

3.2.1. มีแหล่งผลิตหรือแหล่งระบาดของสารเสพติด

3.2.2. อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสารเสพติด

3.2.3. สังคมไม่เปิดโอกาสยอมรับผู้ติดสารเสพติด

4. การแก้ไข

4.1. ตนเอง

4.1.1. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโทษ

4.1.2. ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

4.1.3. มีทักษะในการดำเนินชีวิต

4.2. ครอบครัว

4.2.1. คอยสอดส่องดูแลบุคคลในครอบครัว

4.2.2. สร้างความรักความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

4.2.3. เป็นที่ปรึกษาและให้กำลังใจกัน

4.3. สังคม

4.3.1. ให้ความรู้เรื่องพิษภัยสารเสพติด

4.3.2. มีการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด

5. ผลกระทบ

5.1. อยากรู้ อยากลอง

5.2. ต่อตนเอง

5.2.1. ทำลายประสาทสมอง

5.2.1.1. จิตเสื่อม

5.2.1.2. ซึมเศร้า

5.2.1.3. วิตกกังวล

5.2.1.4. ร่างกายซูบผอม

5.2.2. เสียบุคลิกภาพ

5.2.2.1. ขาดความมั่นใจในตัวเอง

5.2.2.2. ขาดสติสัมปชัญญะ

5.3. ต่อครอบครัวและสังคม

5.3.1. ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ติดสารเสพติด

5.3.1.1. ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่

5.3.1.2. การทะเลาะวิวาท

5.3.1.3. ก่อให้เกิดความเครียด

5.3.2. ทำให้สูญเสียสมรรถภาพการทำงาน

5.3.2.1. เสียทรัพย์สินรายได้ของครอบครัว

5.4. ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ

5.4.1. เป็นภัยต่อความมั่นคง

6. เส้นทางการติดยา

6.1. เริ่มทดลองอยากรู้อยากเห็น

6.2. ใช้เป็นครั้งคราว

6.2.1. เกิดการริดใจในสารเสพติด

6.3. ใช้สม่ำเสมอ

6.3.1. หมกมุ่นกับการหาสารมาเสพ

6.3.2. มีอาการเมายา

6.4. เกิดภาวะพึ่งพาสุราสารเสพติด

6.4.1. ใช้สารมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

6.4.2. เกิดอาการทนต่อยา

6.4.3. มีการใช้ยาเกินขนาด