کهربا انرژی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
کهربا انرژی by Mind Map: کهربا انرژی

1. ارگونومی

1.1. دسترس بچه ها به محل انداختن توپ

1.2. دسترسی ه محل جمع آوری توپ ها

1.3. دسترسی آسان به بلوور

1.4. آنتروپومتری

1.5. دست بچه ها لای

2. هزینه

2.1. تولید لوله انتقال

2.2. تولید بدنه ی اصلی

2.3. هزینه قطعات اکتریکی

2.4. هزینه برق مصرفی

3. کاربر

3.1. کودکان تا ۱۰ سال

3.2. فرد جمع آوری کننده توپ

4. عملکرد

4.1. انتقال توپ از پایین به بالا با بیشترین راندمان

5. متریال

5.1. لوله انتقال توپ

5.2. پوشش بلوور

5.3. پوشش بالا

6. فرم

6.1. تناسب با کل

6.2. صنعتی و قابل ساخت بودن

6.3. حس انتقال انرژی بدهد

6.4. منبع الهام

6.4.1. کشتی

6.4.2. سیاره روبونوس

6.4.3. فضاپیما

6.4.4. برق شهری

6.4.5. فیلم inside out

6.4.6. فیلم matrix

6.4.7. سفینه فضایی

6.4.8. ساغت شنی

6.5. با نور و صدا حرکت توپ را نشان دهد

6.6. با داستان ربونوس هماهنگی داشته باشد

6.7. سیال و هیجان انگیز

6.8. رنگ

6.8.1. متناسب با مجموعه

6.8.2. جذاب و مورد توجه