ยาจากสมุนไพร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ยาจากสมุนไพร by Mind Map: ยาจากสมุนไพร

1. ยาตํารับ

1.1. เป็นตํารับที่มีสมุนไพรมากกว่า 1 ชนิด เป็นส่วนประกอบ ส่วนใหญ่ใช้รักษาอาการ โรคที่เรื้อรัง เป็นๆหายๆการใช้ยาตํารับจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีความเข้าใจต่อทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เช่น อาการท้องอืด ท้อเฟ้อทั่วไป สามารถใช้ยาธาตุ อบเชยได้ แต่ถ้ามีอาการท้องผูกร่วมด้วย การใช้ยาธาตุบรรจบ จะเหมาะสมกว่า (มีสมอไทยเป็นยาช่วยระบาย)

2. ยาเดี่ยว

2.1. เป็นตํารับที่มีสมุนไพร ชนิดเดียวเป็นส่วนประกอบ ส่วนใหญ่ใช้รักษาอาการ โรคที่ไม่มีความรุนแรงหรือซับซ้อนมาก แต่ยาเดี่ยว มักเป็นที่สนใจนําไปวิจัยเป็นจํานวนมากเนื่องจากกระบวนการผลิตและการควบคุมสารสําคัญไม่ซับซ้อนมากเมื่อเทียบกับยาตํารับ เช่น นํา ขมิ้นชันไปวิจัยในโรคแผลในทางเดินอาหาร อัลไซเมอร์ มะเร็ง แก้อักเสบ

3. ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร

3.1. สมุนไพรแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาการจุกเสียด แน่นท้อง

3.2. ยาสมุนไพร ยาขมิ้นชัน ยาขิง ยาธาตุบรรจบ ยาธาตุอบเชย ยาเบญจกูล ยาประสะกระเพรา ยาประสะกานพลู ยามันท ธาตุยาประสะเจตพังคี ยามหาจักรใหญ่ ยาวิสัมพยาใหญ่ ยาอภัยสาลี

4. บัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2554 แบ่งยาสมุนไพรเป็น 2 กลุ่ม

4.1. กลุ่มที่ ๑ ยาตํารับยาแผนไทยหรือยา แผนโบราณ ๕๐รายการ (๘ กลุ่ม)

4.1.1. ๑.๑ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) ๕ รายการ

4.1.2. ๑.๒ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร 16 รายการ

4.1.3. ๑.๓ ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ๖ รายการ

4.1.4. ๑.๔ ยาแก้ไข้ ๖ รายการ

4.1.5. ๑.๕ ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ ๘ รายการ

4.1.6. ๑.๖ ยาบํารุงโลหิต ๑ รายการ

4.1.7. ๑.๗ ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและ กระดูก สําหรับรับประทาน ๖ รายการ

4.1.8. ๑.๘ ยาบํารุงธาตุ ปรับธาตุ ๔ รายการ

4.2. กลุ่มที่ ๒ ยาเดี่ยว ยาพัฒนาจากสมุนไพร ๒๑ รายการ

4.2.1. ๒.๑ ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร

4.2.2. ๒.๒ ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ

4.2.3. ๒.๓ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง

4.2.4. ๒.๔ ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

4.2.5. ๒.๕ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ

4.2.6. ๒.๖ ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน

4.2.7. ๒.๗ ยาถอนพิษเบื่อเมา

4.2.8. ๒.๘ ยาลดความอยากบุหรี่

5. ทางเดินหายใจ

5.1. ยารักษาอาการไอ

5.1.1. ยาประสะมะแว้ง

5.1.2. ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม

5.1.3. ยาปราบชมพูทวีป

5.1.4. ยาอํามฤควาที

5.1.5. ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม

5.1.6. ยาฟ้าทะลายโจร

6. สมุนไพรที่ใช้แก้อาการท้องเดิน

6.1. (๑) ยาธาตุบรรจบ

6.2. (๒) ยาเหลืองปิดสมุทร

7. ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

7.1. ยาน้ํามันไพล

7.2. ยาสหัสธารา

8. ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง

8.1. ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง ทิงเจอร์

8.2. ยาบัวบก

8.3. ยาพญายอ

9. ยาถอนพิษเบื่อเมา

9.1. ยารางจืด

10. ยาลดความอยากบุหรี่

10.1. ยาหญ้าดอกขาว