SETMANA 2 CATALÀ

Setmana 1 català

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SETMANA 2 CATALÀ by Mind Map: SETMANA 2 CATALÀ

1. CATEGORIES GRAMATICALS

1.1. Variables

1.1.1. Substantiu

1.1.2. Determinant

1.1.3. Adjectiu

1.1.4. Verb

1.1.5. Pronom

1.2. Invariables

1.2.1. Adverbi

1.2.2. Preposició

1.2.3. Conjunció

1.2.4. Interjeccions

2. SINTAGMES

2.1. Sintagme nominal(SN)

2.2. Sintagme adjectivsal(SAdj)

2.3. Sintagme verbal(SV)

2.4. Sintagme adverbial(SAdv)

2.5. Sintagme preposcicional(SP)

3. LLUR/LLURS

3.1. Equivalent: seu, seva, seus, seves

3.2. Només s'utilitza si el posseïdor és plural

3.3. Forma pròpia de la llengua escrita