พอลิเมอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พอลิเมอร์ by Mind Map: พอลิเมอร์

1. ประเภทของพอลิเมอร์ แบ่งตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 1. แบ่งตามการเกิดเป็นเกณฑ์ เป็น 2 ชนิด คือ ก . พอลิเมอร์ธรรมชาติ เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น โปรตีน แป้ง เซลลูโลส ไกโคเจน กรดนิวคลีอิก และยางธรรมชาติ (พอลีไอโซปรีน) ข . พอลิเมอร์สังเคราะห์ เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น พลาสติก ไนลอน ดาครอน และลูไซต์ เป็นต้น

2. พลาสติก พลาสติก (Plastic) คือ สารที่สามารถทำให้เป็นรูปต่าง ๆ ได้ด้วยความร้อน พลาสติกเป็นพอลิเมอร์ ขนาดใหญ่ มวลโมเลกุลมาก ประเภทของพลาสติก 1. เทอร์มอพลาสติก เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปลี่ยนรูปได้ 2. พลาสติกเทอร์มอเซต จะคงรูปหลังการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว เมื่อเย็นลงจะแข็งมาก ทนความร้อนและความดัน ไม่อ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้ แต่ถ้าอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้าสีดำ

3. ส้นใย เส้นใย (Fibers) คือ พอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างของโมเลกุลสามารถนำมาเป็นเส้นด้าย หรือเส้นใย จำแนกตามลักษณะการเกิดได้ดังนี้ ประเภทของเส้นใย เส้นใยธรรมชาติ ที่รู้จักกันดีและใกล้ตัว คือ - เส้นใยเซลลูโลส เช่น ลินิน ปอ เส้นใยสับปะรด - เส้นใยโปรตีน จากขนสัตว์ เช่น ขนแกะ ขนแพะ - เส้นใยไหม เป็นเส้นใยจากรังไหม

4. ยาง ยาง (Rubber) คือ สารที่มีสมบัติยืดหยุ่นได้ ทำให้เป็นรูปร่างต่างๆ ได้ เป็นสารประกอบพอลิเมอร์ ประโยชน์ใช้ทำยางลบ รองเท้า ยางรถ ตุ๊กตายาง ประเภทของยาง 1. ยางธรรมชาติ 2. ยางสังเคราะห์ 3.เส้นใยโปรตีน 4.เส้นใยไหม

5. โครงสร้างของพอลิเมอร์ 1.พอลิเมอร์แบบเส้น มีความหนาแน่น และจุดหลอมเหลวสูง มีลักษณะแข็ง ขุ่นเหนียวกว่า 2.พอลิเมอร์แบบกิ่ง ความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวต่ำยืดหยุ่นได้ 3.พอลิเมอร์แบบร่างแหมีความแข็งแกร่ง และเปราะหักง่าย