การจัดการศึกษาพิเศษ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดการศึกษาพิเศษ by Mind Map: การจัดการศึกษาพิเศษ

1. เด็กที่มีควาสามารถพิเศษ

1.1. 1.ด้านภาษา

1.2. 2.ด้านตรรกะแและคณิตศาสตรื

1.3. 3.ด้านดนตรี

1.4. 4.ด้านร้างกาย การเคลื่อนไหว

1.5. 5.ด้านมิติ

1.6. 6.ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล มนุษยสัมพันธ์

2. เด็กที่มีความบกพร่อง

2.1. การได้ยิน

2.2. การมองเห็น

2.3. สติปัญญา

2.4. การเรียนรู้

2.5. ร่างกายและสุขภาพ

2.6. พฤติกรรมและอารมณ์

2.7. การสื่อความหมาย

2.8. เด็กออทิสติก

2.9. พิการซ้ำซ้อน

3. เด็กยากจนและด้อยโอกาส

3.1. เด็กยากจน

3.2. เกี่ยวกับยาเสพติด

3.3. เด็กที่ถูกทอดทิ้ง

3.4. เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ

3.5. โรคติดต่อร้ายแรง

3.6. เด็กในชนกลุ่มน้อย

3.7. เด็กเร่ร่อน

3.8. แรงงานเด็ก

3.9. โสเภณีเด็ก

3.10. อยู่ในสถานพินิจ