community

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
community by Mind Map: community

1. website

1.1. khách hàng cần gì?

1.1.1. kinh nghiệm tự kinh doanh

1.1.1.1. chọn mặt bằng, địa điểm

1.1.1.2. ổn định nguồn khách hàng?

1.1.1.3. tính giá menu, chi phí, lợi nhuận

1.1.1.4. nguồn nguyên liệu

1.1.1.5. nghiên cứu, phát triển sản phẩm?

1.1.1.6. marketing?

1.1.1.7. huy động vốn ntn?

1.1.2. kinh nghiệm nhượng quyền

1.1.2.1. qui trình nhượng quyền

1.1.2.2. chi phí, điều kiện nhượng quyền

1.1.2.3. lợi ích, thu nhập

1.1.2.4. chính sách bán hàng

1.1.3. kinh nghiệm hợp tác food delivery

1.1.3.1. chiết khấu

1.1.3.2. qui trình đăng kí

1.1.3.3. mặt trái

1.1.3.4. lợi ích

1.1.4. tin mới cập nhật

1.1.5. ổn định khách hàng

1.2. web đem lại thông tin gì khác biệt?

1.2.1. kinh nghiệm, phân tích, dự báo từ chuyên gia

1.2.1.1. share lại bài từ fb cá nhân

1.2.1.1.1. Linh Nguyễn

1.2.1.1.2. Linh Nguyễn

1.2.1.1.3. Chung Chí Công

1.2.1.2. share từ brandsvietnam

1.2.1.3. liên hệ nhờ họ viết

1.2.1.3.1. tạo khung thông tin tác giả

1.2.2. câu chuyện thực tế

1.2.2.1. Laha

1.2.2.2. Easy life

1.2.2.3. BẾP NGOẠI TÁM

1.2.3. chăm sóc lòng trung thành khách hàng

1.2.3.1. chị Kỳ viết

1.2.4. chi tiết food delivery

1.2.4.1. liên hệ sales Grab, Go, Now, ...

1.2.5. toàn cảnh nhượng quyền

1.2.5.1. liên hệ ecoffee, cộng,...

1.2.6. chatbot gửi thắc mắc, liên hệ viết bài

1.2.6.1. thảo luận thêm

1.2.6.1.1. join group, fanpage

1.2.6.2. tham khảo lấy chủ đề viết bài

1.2.6.3. mail nhận bài mới

1.3. liên hệ mApp?

1.3.1. không phụ thuộc

1.3.2. case thành công dùng app

1.3.2.1. The Coffee House

1.3.2.2. feedback khách hàng đã dùng

1.3.3. kiến thức lòng trung thành khách hàng

1.3.3.1. chị Kỳ viết

1.3.4. lợi ích khi ứng dụng app?

2. fanpage

3. group

4. task

4.1. website

4.1.1. sửa lỗi

4.1.2. content plan

4.1.2.1. giải pháp cho các vấn đề F&B MNEs

4.1.2.1.1. green eco

4.1.2.1.2. delivery food

4.1.2.1.3. supplier

4.1.2.1.4. nhượng quyền

4.1.2.1.5. loyalty

4.1.2.2. kết nối chuyên gia

4.1.2.2.1. Thái Bá Minh

4.1.2.2.2. Linh Nguyen

4.1.2.2.3. Tiệm rau của ba

4.1.2.2.4. Chung Chí Công

4.1.2.2.5. c Thảo

4.1.2.3. câu chuyện kinh doanh

4.1.3. flow user: hubspot

4.2. seeding

4.2.1. viết bài lên brandsvietnam