หลักการใช้คำ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการใช้คำ by Mind Map: หลักการใช้คำ

1. หน่วยเสียงที่เล็กที่สุดที่มีความหมายในตัวเอง

1.1. ส่วนประกอบของคำ

1.1.1. พยัญชนะ

1.1.2. สระ

1.1.3. วรรณยุกต์

2. ลักษณะของคำ

2.1. พ้องรูป-พ้องเสียง

2.1.1. ขัน (ก.) - ขัน (น.)

2.2. พ้องเสียง

2.2.1. คัน - ครรภ์ม กาล - กาญจน์

2.3. พ้องรูป

2.3.1. พลี (มอบให้) - พลี (พะลี) เครื่องสังเวย

2.4. มีเสียงวรรณยุกต์

2.4.1. ขา ข่า ข้า, ปา ป่า ป้า

3. การสื่อความหมาย

3.1. นัยตรง

3.1.1. เสือ = สัตว์ป่าตระกูลแมวป่า

3.2. นัยประหวัด

3.2.1. เสือ = โจร, คนไม่ดี

4. การเปลี่ยนแปลงความหมาย

4.1. กว้างออก

4.2. แคบเข้า

4.3. ตรงข้าม

5. ความหมายของคำลักษณะต่าง ๆ

5.1. คล้ายกัน

5.1.1. กีดขวาง-ขัดขวาง

5.2. คู่กัน

5.2.1. เป็นปี่เป็นขลุ่ย

5.3. ตรงข้าม

5.3.1. ขาว-ดำ, กลางวัน-กลางตืน

5.4. เหมือนกัน

5.4.1. ชนก-บิดา, กิน-รัประทาน

5.5. ไวพจน์

5.5.1. จันทร์-ศศิธร, น้ำ-นที, นภา-อัมพร

6. การเลือกใช้คำ

6.1. พลังของความหมาย

6.1.1. น้ำท่วมขัง-นำรอระบาย, โง่-งี่เง่า, พูดปด-โกหก-ตอแหล

6.2. ใช้คำฟุ่มเฟือย

6.2.1. ห้ามไม่ให้...

6.3. ใช้คำกำกวม

6.3.1. ข้าวเย็นหมดแล้ว, ตาผมเจ็บจึงต้องไปหาหมอ

6.4. หลักไวยากรณ์

6.4.1. การสะกดคำ

6.4.2. คำเชื่อม

6.4.3. ลักษณนาม

6.4.4. คำบอกสี/ขนาด