กฎหมาย จัดตั้งและความสามารถปลอดภัย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กฎหมาย จัดตั้งและความสามารถปลอดภัย by Mind Map: กฎหมาย จัดตั้งและความสามารถปลอดภัย

1. ความหมายของจริยธรรม

1.1. สิ่งที่ทำได้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดทางวินัยจนเกิดความสามารถเคยชินมีพลังใจ มีความสามารถตั้งใจแน่วแน่จึงคุณต้องอาศัยปัญญา และปัญญาอาจเกิดจากเนชั่ความสามารถศรัทธาเชื่อถือคุณผู้อื่น ในห้างหุ้นส่วนจำกัดทางพุทธศาสนาสอนว่าได้ จริยธรรมคือการนำความสามารถรู้ ความสามารถจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม (พระราชวรมมีี)

2. จริยธรรมทางด้ามคอมพิวเตอร์

2.1. ได้มีปัจจุบันกำหนดกฎเกณฑ์ สิทธิในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การเข้าถึง Thailand ข้อมูล หัวเรื่อง: การใช้งานพนักงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็น 2 วิธี คือกำหนดด้วยจริยธรรมและกำหนดด้วยกฎหมาย

3. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

3.1. การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ทำให้ได้รับสิทธิบัตร และผู้ได้รับผลกระทบ

3.1.1. 1. การลักลอบเข้าถึงโดยการไม่ได้รับอนุญาต

3.1.1.1. 1.1 แฮกเกอร์ (Hacker)

3.1.1.2. 1.2 แครกเกอร์ (แครกเกอร์)

3.1.1.3. 1.3 หมักดิดี้ (script kiddey)

3.1.2. 2. การขโมยเเลทำลายอุปรกรณ์

3.1.2.1. 2.1 การขโมยโปรเเกรมคอมพิวเตอร์

3.1.2.2. 2.2 การก่อกวนระบบด้วยโปรเเกรมประสงค์ร้าย

3.1.2.2.1. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์)

3.1.2.2.2. เวริ์มหรือนอนอินเทอร์เน๊ต (หนอน)

3.1.2.2.3. ม้าโทจันท (Trojan horse)

3.1.2.2.4. การก่อกวนด้วยระบบแสปมเมล (spam mail)

3.1.2.2.5. การก่อกวนด้วยระบบภาพเเต่สปายแวร์

3.1.2.2.6. การออมทรัพย์เพื่อล้วงเอาข้อมูลส่วนตัว (phishing)

4. การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์

4.1. การเข้ารหัสข้อมูลการเข้ารหัสลับ

4.2. การติดตั้งโปรเเกรมสแกรนไวรัส

4.3. การใช้ระบบโฟร์วอลล์

4.4. การสำรองข้อมูล

5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

5.1. ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับการประกาศใช้ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในตอน ท้ายของบทที่128 ตอนที่ 27 กโดยสามารถสรุปการแบ่งตามฐานความผิดและบทสนทนาสำหรับการกระทำโดยมิชอบ ต่างๆ

5.1.1. มาตรา6

5.1.2. มาตรา7

5.1.3. มาตรา8

5.1.4. มาตรา9

5.1.5. มาตรา10

5.1.6. มาตรา11

5.1.7. มาตรา12

5.1.8. มาตรา13

5.1.9. มาตรา14

5.1.10. มาตรา15

5.1.11. มาตรา16