Love what you do

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Love what you do by Mind Map: Love what you do

1. Quan Trọng-Gấp

1.1. ......................................................................................

1.2. .......................................................................................

1.3. ......................................................................................

1.4. ......................................................................................

1.5. ......................................................................................

1.6. ......................................................................................

2. Lịch Họp

2.1. ......................................................................................

2.2. ......................................................................................

2.3. ......................................................................................

2.4. ......................................................................................

2.5. ......................................................................................

2.6. ......................................................................................

3. Quan Trọng-Ko Gấp

3.1. QTrinh Thu Ngân

3.1.1. Ngồi quầy thu ngân 3 buổi

3.1.2. Định lượng công việc Thu ngân

3.2. XD định biên nhân sự

3.2.1. Triển khai

3.2.2. Duyệt định biên

3.2.3. Đề xuất / Kế hoạch sau khi xây định biên

3.2.4. Ngân sách lương

3.3. XD nhân sự kế thừa

3.4. Kế hoạch BSC 2020

3.4.1. BC tài chính để lập kế hoạch

3.4.2. Họp BOD kế hoạch DS

3.4.3. Plan họp BSC

4. Gấp-Ko Quan Trọng

4.1. ......................................................................................

4.2. ......................................................................................

4.3. ......................................................................................

4.4. ......................................................................................

4.4.1. ......................................................................................

4.5. ......................................................................................

4.5.1. ......................................................................................

4.6. ......................................................................................

4.6.1. ......................................................................................

4.7. ......................................................................................

4.7.1. ......................................................................................

4.8. ......................................................................................

4.8.1. ......................................................................................

4.9. ......................................................................................

4.9.1. ......................................................................................

4.10. ......................................................................................

4.10.1. ......................................................................................

4.11. ......................................................................................

4.11.1. ......................................................................................

5. Ko Gấp-Ko Quan Trọng

5.1. ......................................................................................

5.1.1. ......................................................................................

5.2. ......................................................................................

5.2.1. ......................................................................................

5.3. ......................................................................................

5.3.1. ......................................................................................

5.4. ......................................................................................

5.4.1. ......................................................................................

5.5. ......................................................................................

5.5.1. ......................................................................................

5.6. ......................................................................................

5.6.1. ......................................................................................

5.7. ......................................................................................

5.7.1. ......................................................................................

5.8. ......................................................................................

5.8.1. ......................................................................................