สังคมศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สังคมศึกษา by Mind Map: สังคมศึกษา

1. วัตถุประสงค์

1.1. K ความรู้

1.1.1. ปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของตอนเองและครอบครัว

1.1.2. ปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของชุมชน

1.2. ชั้นประถมศึกษา

1.3. เรื่องหน้าที่พลเมือง

1.4. เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1.4.1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว

1.4.2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของชุมชน

1.4.3. ประโยชน์ของการปฏิบัติตนหรือเคารพกฎหมาย

2. บทที่ 1

2.1. วัตถุประสงค์

2.2. ทดสอบก่อนเรียน

2.3. อธิบายเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว

2.4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว

2.4.1. กฎหมายทะเบียนราษฏร

2.5. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท

2.5.1. เฉลยแบบฝึกหัด

2.5.2. สรุปการเรียนรู้

3. บทที่ 2

3.1. วัตถุประสงค์

3.2. ทดสอบก่อนเรียน

3.3. อธิบายเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของชุมชน

3.4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

3.4.1. กฎหมายจราจร

3.4.2. กฎหมายยาเสพติดให้โทษ

3.4.3. เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต. อบจ.

3.5. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท

3.5.1. เฉลยแบบฝึกหัด

3.5.2. สรุปการเรียนรู้

4. บทที่ 3

4.1. วัตถุประสงค์

4.2. อธิบายประโยชน์ของการปฏิบัติตนหรือเคารพกฎหมาย

4.3. สนทนาตามความคิดของตนเอง

4.4. ประโยชน์ของการปฏิบัติตนหรือเคารพกฎหมาย

4.4.1. ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย

4.4.2. ประโยชน์ชองการเคารพกฎหมาย

4.5. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท

4.6. สรุป