Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไม้ (wood) by Mind Map: ไม้ (wood)

1. ไม้สังเคราะห์พลาสติก(wood plstic composite) เป็นวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติที่เกิดจากการนำผงไม้ ขี้เลื้อยไม้ หรือเส้นใยไม้มาผสมกับพลาสติกซึ่งสมบัตืของไม้สังเคราะห์พลาสติกจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของไม้และพลาสติกที่นำมาผสมกัน

2. ไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (medium-density-fiber board) เป้นไม้สังเคราะห์ที่ผลิตจากการบดท่อนไม้เนื้ออ่อนให้เป็นเส้นใย ผ่านกระบวนการอัดประสานกันเป็นชิ้นไม้ด้วยกาว ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง โดยไม้สังเคราะห์ที่ได้จะมีลักษณะคล้ายไม้อัด แต่ลักษณะโครงสร้างของไม้จะต่างกันตามส่วนประกอบของเศษไม้ ซึ้งมีสมบัติเด่นคือ สามารถผลิดเป็นแผ่นบางๆ ขึ้นรูป เจาะหรือทำเป็นชิ้นงานได้ง่าย พ่นสีได้ และมีราคาถูกกว่าไม้อัด

3. แผ่นไม้อัด (particle board) เป็นไม้สังเคราะห์ที่ผลิดจากเศษไม้ หรือ ขี้เลื้อย ประสานกันด้วยเคมีโดยผ่านการบดด้วยความดันสูง ซึ้งมีข้อดี คือ ราคาถูก มีความสวยงามแต่มีความแข็งแรงน้อย และไม่มีความต้านทานต่อศัตรูของไม้ เช่น ความชื้น แมลงกิน ทำให้อานยุการใช้งานสั้นกว่าไม้อัด

4. ไม้สังเคราะห์ไฟเบอรืซีเมนต์ (wood fiber compossite) เป็นไม้สังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของ ปูน ทราย และผงไม้ โดยผ่านกระบวนการอัดขึ้นรุป ซึ่งมีความแข้งแรงทนทานเท่าคอนกรีต ใช้ในงานก่อสร้างได้หลายอย่าง และสามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร เช่น ใช้เป็นไม้เชิงชายไม้ระแนง ไม้บัวพื้น ไม้ผนังบันได และไม้บังตา