องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร by Mind Map: องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

1. เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1.1. การพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2. 1. ทุนทางสังคม

1.3. 2.สมรรถนะบุคคล

2. เกษตรทั่วไป

2.1. การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

2.2. 1. เพศ

2.3. 2.อายุ

2.4. 3. ระดับศึกษา

2.5. 4. ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ