สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก by Mind Map: สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

1. หน่วย คณิตศาสตร์น่ารู้

1.1. 1. เวลา

1.2. 2. จำนวน

1.3. 3. รูปทรงเรขาคณิตศาสตร์

1.4. 4. การวัด

1.5. 5. การชั่งการตวง

2. หน่วย คมนาคม

2.1. 1. ความหมายของการคมนาคม

2.2. 2. ประเภทของการคมนาคม

2.3. 3. ชื่อยานพาหนะ

2.4. 4. การปฏิบัติตนในการเดินทาง

2.5. 5. ประโยชน์ของการคมนาคม

3. หน่วย รูปทรงหรรษา

3.1. 1. ชื่อรูปทรงหรรษา

3.2. 2. รูปวงกลม

3.3. 3. รูปสามเหลี่ยม

3.4. 4. รูปสี่เหลี่ยม

3.5. 5. รูปทรง 2 มิติและ3มิติ

4. หน่วย อาหารดีมีประโยชน์

4.1. 1. ประโยชน์ของอาหาร

4.2. 2. การเลือกรับประทานอาหาร

4.3. 3. อาหารหลักครบ 5 หมู่

4.4. 4. อาหารที่ไม่ควรรับประทาน

4.5. 5. การเก็บภาชนะหลังจากรับประทาน