Cố định

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cố định by Mind Map: Cố định

1. Chuẩn bị Kiểm toán

1.1. Tìm hiểu hệ thống KSNB

1.1.1. 5 yếu tố & 17 nguyên tắc (COSO)

1.1.1.1. Môi trường

1.1.1.2. Đánh giá rủi ro

1.1.1.3. Hoạt động kiểm soát

1.1.1.4. Thông tin & truyền thông

1.1.1.5. Giám sát

1.1.2. Walkthrough

1.1.2.1. PV, QS, Kiểm tra tài liệu, Kinh nghiệm của KTV trước.

1.2. Mức trọng yếu

1.2.1. MTY tổng thể

1.2.2. MTY thực hiện ( lập cho các khoản mục đặc biệt)

1.3. Đánh giá rủi ro

1.3.1. RRPH = RRKT/ (RRTT x RRKS)

2. Thực hiện Kiểm toán

2.1. GĐ tiền kế hoạch

2.1.1. KQ: Hợp đồng kiểm toán

2.2. GĐ lập kế hoạch

2.2.1. TNKS

2.2.1.1. Tính HH & HQ của hệ thóng KSNB

2.2.1.2. PV, QS, Kiểm tra tài liệu, Thực hiện lại.

2.2.2. TNCB

2.2.2.1. Mục tiêu

2.2.2.1.1. Kiểm toán BCTC

2.2.2.2. 7 Phương pháp

2.2.2.2.1. QS, PV, Kiểm tra tài liệu, Kiểm tra vật chất, Xác nhận, Phân tích, Thực hiện lại, Tính toán lại.

2.2.3. Bằng chứng kiểm toán

2.2.3.1. Đầy đủ ( số lượng)

2.2.3.2. Thích hợp ( Chất lượng)

2.2.3.2.1. Phù hợp

2.2.3.2.2. Độ tin cậy cao

3. Hoàn thành Kiểm toán

3.1. Đánh giá bằng chứng ( Đầy đủ & Thích hợp)

3.2. Đánh giá giả định HĐLT

3.3. Yêu cầu đơn vị cung cấp Thư giải trình

3.4. Cung cấp lại tổng thể BCTC ( rà soát lại)

3.5. Bảng tổng hợp các sai sót chưa điều chỉnh

3.6. Lập báo cáo kiểm toán

3.6.1. Ý kiến của KTV

3.6.1.1. Không có SSTY

3.6.1.1.1. Chấp nhận toàn phần

3.6.1.2. Có SSTY

3.6.1.2.1. Mức độ SSTY ảnh hưởng đến BCTC

3.6.1.3. Không biết ( do giới hạn phậm vi kiểm toán)

3.6.1.3.1. Không lan tỏa

3.6.1.3.2. Có lan tỏa