học tập

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
học tập by Mind Map: học tập

1. học tập lạ tích lũy vào trong kiến thức trong bộ nhớ những kiến thức mới.

2. nếu không học tập thì sẽ không có kiến thức để đi làm,mưu sinh,để kinh doanh,để giảng dạy,...

3. không học thì tương lai mù mịt,thất nghiệp,không ai tuyển dụng,không giải quyết được những yêu cầu của khách hàng,...

4. những người học tập tốt thì thấy thế nào là tương lai tươi sáng: làm trong những công ty thu nhập cao,được giữ những chức vụ cao ,...