PENGENALAN KEPADA SEMANTIK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PENGENALAN KEPADA SEMANTIK by Mind Map: PENGENALAN KEPADA SEMANTIK

1. HUBUNGAN SEMANTIK DI PERINGKAT KATA

1.1. Sinonim (perkataan seerti)

1.2. Antonim (Perkataan berlawanan)

1.3. Polisemi (mempunyai dua atau lebih makna)

1.4. Homonim (sebutan dan ejaan yang sama tapi berlainan makna)

2. HUBUNGAN SEMANTIK DI PERINGKAT AYAT

2.1. Parafrasa (dua ayat yang mempunyai makna yang sama)

2.2. Pencakupan (hubungan kebenaran bagi satu ayat sewajibnya mengimplikasikan kebenaran ayat yang lain)

2.3. Kontradiksi (ayat kebenaran pertama dan kedua tidak selari)

3. HUBUNGAN SEMANTIK DI PERINGKAT UJARAN

3.1. Makna implikatur (makna yang tersirat yang tersurat)

3.2. Makna-nn

3.2.1. Komunikasi dengan niat

3.2.2. Komunikasi tanpa niat

4. JENIS-JENIS MAKNA

4.1. Makna konotasi (makna tersirat)

4.2. Makna denotasi (makna harfiah)

4.3. Makna stilistik (penggunaan bahasa berdasarkan situasi tertentu)

4.4. Makna tematik (pengguna bahasa yang menyusun mesejnya mengikut fokus ujaran atau tulisan)

4.5. Makna afektif/emosi (ujaran atau ayat yang mempunyai unsur emosi)

4.6. Makna kolatif (makna yang berbeza berdasarkan kolokasi perkataan)

4.7. Makna figuratif (makna kiasan)

4.8. Makna gramatikal (makna fungsional atau makna struktural)

4.9. Makna kontekstual (hubungan makna antara ujaran dan situasi)

4.10. Makna tekstual (makna yang berkaitan dengan isi sesuatu teks atau wacana)

5. PERUBAHAN MAKNA

5.1. Evolusi penggunaan perkataan

5.2. Penghasilan makna lebih moden

5.3. Makna boleh bertambah atau dipinda

5.4. Jenis-Jenis Perubahan Makna

5.4.1. Penyempitan makna

5.4.2. Peluasan makna

5.4.3. Metafora

5.4.4. Metonimi

5.4.5. Hiperbola

5.5. Faktor Perubahan Makna

5.5.1. Linguistik

5.5.2. Psikologi

5.5.3. Sosiobudaya

5.5.4. Kearifan

5.5.5. Tabu bahasa

6. Definisi

6.1. Istilah semantik berasal daripada bahasa Yunani kuno ‘sema’ yang bermaksud isyarat.

6.2. Kajian tentang fenomena makna dalam bahasa (Abdullah 2005)

6.3. Pengkajian makna (Lyons 1979).

6.4. Sistem dan pengkajian tentang makna dalam bahasa. Semasiologi dan sematologi ialah istilah kuno bagi semantik (Kamus Linguistik 1997).

6.5. Cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna. Dari segi sejarah ilmu semantik (barat), semantik merupakan satu cabang kajian falsafah yang kemudiannya diangkat oleh disiplin linguistik sebagai salah satu daripada komponen bahasa yang utama selain sintaksis, morfologi dan fonologi.