ความรู้ที่ได้จากการเรียนมาทั้งหมด4ปี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้ที่ได้จากการเรียนมาทั้งหมด4ปี by Mind Map: ความรู้ที่ได้จากการเรียนมาทั้งหมด4ปี

1. ปี3

1.1. ได้เรียนรู้การพัฒนาห้องสมุดต่างๆ

1.2. ได้เรียนรู้ระบบต่างๆของห้องสมุด

1.3. ได้เรียนรู้ฐานข้อมูลและวิธีการวิเคาระห์และออกแบบสารสนเทศ

1.4. ได้เรียนเกี่ยวกับ Marketing, E-business BrandและBranding

1.5. ได้ศึกษาวิธีการทำวิจัย

2. ปี1

2.1. ได้รู้ถึงความหมายของคำว่า "สารนเทศ"

2.2. ได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศ

2.3. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การซ่อมแซมภาพ และการตัดต่อวิดีโอ

2.3.1. ผลงาน พาเที่ยวเมืองอุดรธานี

3. ปี2

3.1. ได้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆ

3.2. ได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมและการพัฒนาเว็บไซต์

3.3. ได้เรียนรู้การสร้างAnimationsด้วยวัตถุต่างๆ

3.3.1. ผลงาน ความซื่อสัตย์ในตัวคุณ

4. ปี4

4.1. ได้ความรู้ในการพัฒนาและจัดหองสมุด จากการออกพื้นที่

4.2. ได้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด จากการฝึกงานที่ศูนย์วิทยาบริการราชภัฎอุดรธานี

4.3. ได้ความรู้จากข้อมูลท้องถิ่นในเรื่อง "ผ้า"

4.4. ได้ความรู็ในด้านการจัดนิทรรศกาล