ความดันโลหิตสูงในสตรีมีครรภ์ (Pregnancy Induced Hypertension)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความดันโลหิตสูงในสตรีมีครรภ์ (Pregnancy Induced Hypertension) by Mind Map: ความดันโลหิตสูงในสตรีมีครรภ์ (Pregnancy Induced Hypertension)

1. การที่มีความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 mmHg และมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ โดยอาจจะมีหรือไม่มีภาวะบวมก็ได้

1.1. Protein 300 มิลลิกรัมหรือมากกว่าในปัสสาวะที่เก็บ 24 ชั่วโมง

1.2. dipstick test ≥ 1+

1.3. protein:creatinine ratio ในปัสสาวะ ≥ 0.3

2. ความหมาย

3. ประเภท

3.1. Chronic hypertension คือ เป็น HTก่อนตั้งครรภ์

3.1.1. ยังคงมีBP สูงหลังคลอดเกิน 12 wks

3.2. Gestationl hypertension คือ มีBP สูงอย่างเดียว พบเมื่อ GA > 20 wks และจะเป็นปกติเมื่อ12 wks หลังคลอด

3.2.1. -ไม่มีProteinuria

3.3. Preeclampsia/eclampsia คือ มี BP สูง พบ GA > 20wksขึ้นไป ร่วมกับมี Proteinuria หรือพบ Severe feature ของ preeclampsia

3.3.1. Preclampsia without severe feature

3.3.1.1. พบ BP ≥ 140/90 mmHg ร่วมกับมี Proteinuria, Urine dipstick 1+

3.3.2. Preclampsia with severe feature

3.3.2.1. BP ≥ 160/110 mmHg, Plt < 100,000 ลบ/ซม., ensyme ของตับ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เท่า มีอาการปวดจุกแน่นลิ้นปี่ ไม่ตอบสนองต่อการรักษา, ไตทำงานปิดปกติ, ไตทำงานผิดปกติ Cr-> 10.1 หรือเป้นสองเท่าของปกติ,Pulmonary edema

3.3.3. Eclampsia

3.3.3.1. Preeclampsia ที่มีการชัก

3.4. Chronic hypertension with Superimposed preeclampsia คือ ภาวะ Preeclampsia ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีภาวะ Chronic Hypertension

4. พยาธิสภาพ