กระบวนการตัดสินใจซื้อ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระบวนการตัดสินใจซื้อ by Mind Map: กระบวนการตัดสินใจซื้อ

1. 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase behavior)

1.1. ในปัจจุบันนักการตลาดไม่ได้สนใจเพราะการซื้อของผู้บริโภคยังสนใจต่อไปถึงพฤติกรรมและความรู้สึกหลังการซื้อ ของผู้บริโภคอีกด้วย เนื่องจากหากผู้บริโภคซื้อสินค้าไปใช้แล้วเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าก็จะมีการซื้อซ้ำอีก ในคราวต่อไป แต่ในทางตรงข้าม หากใช้แล้วไม่พอใจผู้บริโภคจะเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อตัวสินค้าและเลิกใช้ในที่สุด ดังนั้นนักการตลาดจะต้องคอยติดตามความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านต่าง ๆ เพื่อจะ ได้นำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

2. 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision)

2.1. เมื่อผ่านขั้นของการประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผู้บริโภคจะได้สินค้าตรายี่ห้อที่ตรงกับความต้องการของตนเอง มากที่สุดที่ตั้งใจจะซื้อ นั่นคือผู้บริโภคจะเกิดความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention) ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึง เวลาที่จะทำการซื้อจริง ๆ อาจมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามามีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้อีก ได้แก่ ปัจจัย ทางด้านสังคม (Social factors) เช่น การที่นางสาวสุดสวยชอบรถญี่ปุ่นรุ่นขนาดเล็กประหยัดน้ำมันและสะดวก ในการจอด แต่ลูกน้องในที่ทำงานที่ซื้อรถใหม่มีแต่คนใช้รถยุโรปแบบหรูหรา ราคาแพง

3. 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)

3.1. เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารก็จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเลือก โดยจะมีการกำหนดความต้องการ ของตนเองขึ้นพิจารณาลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ตรายี่ห้อต่าง ๆ ที่ได้รับข้อมูลมาทำการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของแต่ละยี่ห้อ และเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ตนตั้งไว้ โดยจะมีเรื่องของความเชื่อ

4. 2. การแสวงหาข้อมูล (Information search)

4.1. จุดเริ่มต้นของกระบวนการซื้อคือ การที่ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาหรือถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้น ความต้องการของผู้บริโภคอาจเป็นสิ่งกระตุ้นภายในร่างกายหรือนักการตลาดอาจสร้างสิ่งกระตุ้นทางการตลาด เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการขึ้นได้

5. 1.ความต้องการได้รับการกระตุ้นหรือการรับรู้ถึงความต้องการ (Need arousal or Problem recognition)

5.1. เมื่อผู้บริโภคเกิดความต้องการแลวจะมีการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สำคัญเกี่ยวกับประเภทสินค้า ราคาสินค้า สถานที่จำหน่าย และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการหลาย ๆ ยี่ห้อ นักการตลาดควรจะ สนใจถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคจะหาข้อมูลต่าง ๆ และอิทธิพลของแหล่งข้อมูลที่จะมีต่อการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภค

6. ผลต่อเนื่องกระบวนการซื้อ

6.1. ผลของกระบวนการซื้ออาจซื้อหรือไม่ซื้อก็ตามจะเป็นผลต่อเนื่อง

7. ผลของกระบวนการซื้อ

7.1. ผลที่เกิดขึ้นของกระบวนการซื้อมี2ประเภท ได้แก่ ซื้อและไม่ซื้อ การซื้อเกิดจาก ผู้บริโภคมีความพึ่งพอใจ ส่วนไม่ซื้อ เกิดจากผู้บริโภคไม่พึ่งพอใจ

8. กระบวนการซื้อ

8.1. อาจเกิดขึ้นจากสิ่งจูงใจ ทัศนคติ การเรียนรู้ ความทรงจำ ความตั้งใจ ของผู้บริโภค ประกอบเข้ากับปัจจัยอื่นๆ

9. จุดเริ่มต้นของกระบวนการซื้อ

9.1. พฤติกรรมในกระบวนการซื้ออาจเริ่มต้นจากตัวแปร 2 ประเภท ประเภทแรก ได้แก่ ผู้บริโภคมองเห็นปัญหาที่เกิด จึงเดินทางไปร้านค้าปลีก อีกประการหนึ่ง คือผู้บริโภคมีควมปราถนาที่จะออกจากบ้านต้องการหลีกหนีความไม่พอใจ

10. กระบวนการตัดสินใจซื้อ

10.1. หมายถึง การปฏิบัติการซื้อ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อิทธิพลต่อการซื้อ

11. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ

11.1. เมื่อต้องการสินค้า ผู้ซื้อจิงต้องมีการพิจราณาด้ารต่างๆ เช่น จะซื้อสินค้าอะไร ซื้อจากใคร จะจ่ายเงินอย่างไร เป็นต้น

12. ขั้นตอนของกระบวนการซื้อ

12.1. ผู้บริโภคจะมีกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ความต้องการได้รับการกระตุ้นหรือการ รับรู้ถึงความต้องการ