Công cụ soạn thảo bài học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Công cụ soạn thảo bài học by Mind Map: Công cụ soạn thảo bài học

1. Trang soạn thảo Course

1.1. Chọn ngôn ngữ: Lưu thông tin về ngôn ngữ được chọn cho nội dung khóa học . Nội dung ngoài trang https://learn.x3english.com (Hoặc trên App) sẽ hiển thị theo ngôn ngữ này.

1.2. Phần Instroduction

1.2.1. Upload 1 ảnh Banner

1.2.2. Upload 1 ảnh Thumbnail

1.2.3. Nhập text tiêu đề course

1.2.4. Nhập text mô tả ngắn về course

1.3. Phần Content

1.3.1. Nhập text (được convert thành dạng HTML) - sử dụng bộ CKEditor để soạn thảo

1.3.2. Upload một hoặc nhiều Videos

1.4. Phần xây dựng cấu trúc thư mục course

1.4.1. Phần Lesson

1.4.1.1. Phần Topic

1.4.1.1.1. Thêm Topic

1.4.1.1.2. Xóa topic: Click vào đối tượng -> chọn biểu tượng hình sọt rác

1.4.1.2. Thêm lesson

1.4.1.2.1. Nhập text tiêu đề Lesson

1.4.1.2.2. Nhập test Lesson Link dạng: `lesson-link`

1.4.1.2.3. Click vào button Edit ->Redirect sang trang soạn thảo Lesson

1.4.1.3. Xóa lesson: Click vào đối tượng -> chọn biểu tượng hình sọt rác

2. Trang soạn thảo Lesson

2.1. Hiển thị tiêu đề Lesson (tạo từ bên trang soạn thảo Course)

2.2. Phần Sub-topic

2.2.1. Thêm Sub-topic

2.2.1.1. Nhập text tiêu đề Sub-Topic

2.2.1.2. Upload 1 ảnh Banner Image

2.2.1.3. Phần Steps

2.2.1.3.1. Thêm Step

2.2.1.3.2. Xóa step: Click vào đối tượng -> chọn biểu tượng hình sọt rác.

2.2.2. Xóa Sub-topic: Click vào đối tượng -> chọn biểu tượng hình sọt rác.

2.3. Hiện thi thư mục Topic (được tạo bên trang soạn thảo course)

3. Trang soạn thảo Topic

3.1. Hiển thị tiêu đề Topic (được tạo bên trang soạn thảo Course)

3.2. Phần Sub-topic

3.2.1. Thêm Sub-topic

3.2.1.1. Nhập text tiêu đề Sub-Topic

3.2.1.2. Upload 1 ảnh Banner Image

3.2.1.3. Phần Steps

3.2.1.3.1. Thêm Step

3.2.1.3.2. Xóa step: Click vào đối tượng -> chọn biểu tượng hình sọt rác.

3.2.2. Xóa Sub-topic: Click vào đối tượng -> chọn biểu tượng hình sọt rác.