Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GIAO HÀNG by Mind Map: GIAO HÀNG

1. Làm giấy tờ

1.1. Biên bản giao hàng

1.2. Giấy tờ kèm hàng hóa như đã chuẩn bị

2. Sắp xếp hàng hóa

2.1. Gói hàng hóa gọn gàng cũng như kiểm tra danh mục hàng hóa. (Chi tiết hỏi Mr. Sơn)

3. Liên hệ nhà xe

3.1. Xe riêng

3.1.1. Tra mạng

3.1.2. Nhà xe quen Nguyện: 0965 117 266

3.2. Xe ghép

3.2.1. Tra trên mạng

3.3. Xe khách có chở đồ

3.3.1. Tra trên mạng (nên chọn nhà xe nhiệt tình, có chỗ xe đủ rộng)

4. Liên hệ công ty điện lực

4.1. Liên hệ trước với bên kho để họ chuẩn bị nhận hàng. (2 ngày)

4.2. Chỉ làm giờ hành chính, hàng lên muộn thì phải nhờ nhà xe giao vào sáng hôm sau.

4.3. Muốn giao trong ngày, thì phải đi từ sáng sớm hoặc tối muộn từ hôm trc.