กระบวนการขาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระบวนการขาย by Mind Map: กระบวนการขาย

1. การเตรียมตัวก่อน เข้าสู่กระบวนการขาย

1.1. ก่อนเข้าสู่กระบวนการขาย พนักงานขายจะต้องเตรียมตัวที่ดี โดยเฉพาะความรู้ด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานขายทำงานด้วยความหมั่นใจ

1.1.1. สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และทำให้สามารถประสบผลสำเร็จในการขาย ความรู้ที่พนักงานขายจะต้องศึกษาก่อนเข้าสู่กระบวนการขาย

1.2. ความรู้เกี่ยวกับอุสาหกรรม พนักงานขายจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอุสาหกรรมของสินค้าที่พนักงานขายเสนอขาย เช่น พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาคอุสาหกรรมของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรวม ได้แก่การเติบโตของตลาด การออกแบบรูปร่าง

1.2.1. ความรู้เกี่ยวกับกิจการ

1.2.1.1. 1.ประวัตความเป็นมาของกินการ

1.2.1.2. 2.ฐานะทางการเงินของกิจการ

1.2.1.3. 3.ฝ่าบริหารของกิจการ

1.2.1.4. 4.ขนาดของกิจการ

1.2.1.5. 5.ขั้นตอนการทำงาน

1.2.1.6. 6.ใบเสนอราคา

1.2.1.7. 7.ส่วนลดเงินสด

1.2.1.8. 8.ส่วนลดการค้า

1.2.1.9. 9.ส่วนลดปริมาณ

1.2.1.10. 10.ส่วนยอมให้

1.2.1.11. 11.เครื่องมือส่งเสริมการตลาด

1.2.1.12. 12.นโยบายการให้สินเชื่อ

1.3. ความรู้เกี่ยวกับสินค้า

1.3.1. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงานขาย พนักงานขายที่ขาดความรู้เกี่ยวกับสินค้า จะไม่สามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน พนักงานขายต้องแยกให้ออกระหว่างรูปลักษณ์ของสินค้า

1.3.2. ส่วนคุณประโยชน์ของสินค้าคือรูปลักษณ์ของสินค้าช่วยสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง ไรความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่พนักงานขายควรทราบ มีดังนี้

1.3.2.1. 1.จุดเด่นของสินค้า

1.3.2.2. 2.คุณประโยชน์ของสินค้า

1.3.2.3. 3.วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

1.3.2.4. 4.กรรมวิธีการผลิต

1.3.2.5. 5.การพัฒนาสินค้า

1.3.2.6. 6.ความหลากหลายของสินค้า

1.3.2.7. 7.ราคาสินค้า

1.3.2.8. 8.ความพร้อมในการบริการ

1.3.2.9. 9.การได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก

1.3.3. 4. การเข้าพบด้วยบอกประโยชนืสินค้า

1.4. ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน

1.4.1. 1. มีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากขึ้น เมื่อธุรกิจต่างแข่งขันกันมากก็จะต้องมีสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น

1.4.2. 2.สินค้ามีคุณภาพสูง การแข่งขันเพื่อครองส่วนแบ่งของตลาดให้ได้มากที่สุดและได้นานที่สุด

1.4.3. 3.ราคาสินค้าถูกลง สินค้าชนิดใดก็ตามเมื่อมีจำนวนมาก โอกาศในการเลือกจึงมีสูง

1.4.4. 4.มีการพัฒณาสินค้าใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจที่มีคู่แข่งมากจะต้องพยายามคิดค้นหาวิธีการผลิตที่จะทำให้สินค้ามีคุณภาพสูง

1.5. สิ่งที่ควรอยู่เกี่ยวกับคู่แข่ง

1.5.1. 1. ขนาดของการตลาด 2.การจัดจำหน่ายสินค้า

1.6. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

1.6.1. 1. เอกสารสิ่งพิมพ์ 2. พนักงานของกิจการคู่แข่งขัน 3. ลูกค้าของคู่แข่ง 4. ลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง 5.กิจการต่างๆของคู่แข่ง

1.7. ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า

1.7.1. 1. ลูกค้าประเภทผู้บริโภค 2. ลูกค้าประเภทผู้ใช้ทางอุสาหกรรม

1.8. สาเหตุของการตัดสินใจซื้อ

1.8.1. 1. ประโยชน์ 2.สะดวก 3. ปลอดภัย 4.ผลประดยชน์หรือกำไร 5. สนุกสนานและเพลิดเพลิน 6 .สังคมยอมรับ 7. ความแปลกใหม่

2. กระบวนการขาย

2.1. 1. แสวงหาลูกค้า

2.1.1. 1.มีความต้องการสินค้า

2.1.2. 2.มีอำนาจการซื้อ

2.1.3. 3.มีอำนาจการตัดสินใจ

2.1.4. 4.เข้าพบได้ง่าย

2.1.5. 5.มีสิทธิ์ในการซื้อสินค้า

2.2. 2. การเข้าพบ

2.2.1. วิธีการเข้าพบ

2.2.1.1. 1. การเข้าพบด้วยการแนะนำ

2.2.1.2. 2. การเข้าพบด้วยแหล่งอ้างอิง

2.2.1.3. 3. การเข้าพบด้วยคำถาม

2.2.1.4. 5. การเข้าพบด้วยผลิตภัณฑ์

2.2.1.5. 6.การเข้าพบด้วยของขวัญ หรือสินค้าตัวอย่าง

2.2.1.6. 7.การเข้าพบด้วยการกระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็น

2.2.1.7. 9. การเข้าพบด้วยการขอสำรวจข้อมูล

2.2.1.8. 10. การเข้าพบด้วยเงื่อนงำ

2.2.2. 8. การเข้าพบด้ยการยกเลิก

2.3. 3. การเสนอขาย

2.3.1. ประเภทของการเสนอขาย

2.3.1.1. 1. การเสนอขายแบบท่องจำ

2.3.1.2. 2. การเสนอขายแบบวางโคงร่าง

2.3.1.3. 3. การเสนอขายแบบโปรแกรม

2.4. 4. การเผชิญข้อโต้แย้ง

2.4.1. เหตุผลที่ลูกค้าเกิดข้อโตแย้ง

2.4.1.1. 1. ไม่ต้องการพนักงานขาย

2.4.1.1.1. 2. ไม่มีเงิน

2.4.1.2. 3. ไม่ต้องการสินค้า

2.4.1.3. 4. ไม่ตระหนักถึงความต้องการ

2.4.1.4. 5. ต้องการข้อมูลมากขึ้น

2.4.1.5. 6. นิสัยส่วนตัว

2.4.1.6. 7. ลังเลเกี่ยวกับคุณค่าที่จะรับได้รับ

2.4.2. การเตรียมตัวเผชิญข้อโต้แย้ง

2.4.2.1. 1.ไม่กลัวคำโต้เเย้ง

2.4.2.2. 2.คาดคะแนข้อโต้แย้งไว้ก่อนล่วงหน้า

2.4.2.3. 3.พิจรณาข้อโต้แย้ง

2.4.2.4. 4. ตอบเมื่อเหมาะสม

2.4.2.5. 5. พัฒนาความรู้อยู่เสมอ

2.5. 5. การปิดการขาย

2.5.1. สาเหตุที่ทำให้การปิดการขายเป็นงานที่ยาก

2.5.1.1. 1. ทัศนคติที่ผิด

2.5.1.2. 2. การนำเสนอไม่ดี

2.5.1.3. 3. นิสัยและทักษะไม่ดี

2.5.2. ปัจจัยทำให้สามารถปิดการขาย

2.5.2.1. 1. มีทัศนคติที่ดี

2.5.2.2. 2. สามารถควบคุมการสนทนาได้

2.5.2.3. 3. กำหนดจังหวะการนำเสนอฃ

2.5.2.4. 4. เปิดโอกาศให้ลูกค้าซื้อ

2.5.2.5. 5. สำรองจุดขายบางอย่างไว้

2.5.2.6. 6. ขายสินค้าให้ถูกรายการในจำนวนที่ถูกต้อง

2.6. 6. การติดตามผลหลังการขาย

2.6.1. 1. โทรศัพท์ไปหาลูกค้าอบ่างสร้างสรรค์

2.6.2. 2. บอกข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์

2.6.3. 3. สนทนาาด้วยความจิงจิง

2.6.4. 4.หาโอกาศแสดงการขอบคุณ

2.6.5. 5. เสนอแนะการบริการใหม่ๆ

2.6.6. 6.คุยเกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆ

2.6.7. 7. แสดงความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ