CÁC KÊNH/ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÁC KÊNH/ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG by Mind Map: CÁC KÊNH/ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

1. KÊNH

1.1. Ngôn từ: chữ viết, lời nói

1.2. Phi ngôn từ: hành vi, cử chỉ, ánh mắt...

1.3. Trực tiếp: biểu diễn, sân khấu, thuyết trình

1.4. Gián tiếp: điện thoại, email, chat ...

2. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC

2.1. Thông tin-Giáo dục-truyền thông

2.2. Truyền thông-vận động xã hội

2.3. Truyền thông thay đổi hành vi

2.4. Tuyên truyền

2.5. Truyền thông phát triển

3. PHẠM VI TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG

3.1. Truyền thông nội cá nhân

3.2. Truyền thông liên cá nhân

3.3. Truyền thông nhóm

3.4. Truyền thông đại chúng

4. TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

4.1. Đối tượng truyền thông đông đảo, không phân biệt trình độ

4.2. Mục đích rõ rệt

4.3. Phong phú, đa dạng, nhiều chiều

4.4. Tần suất tương tác nhiều

4.5. VD: báo in, báo phát thanh, truyền hình, báo điện tử