Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LECTURA by Mind Map: LECTURA

1. Procés complex que afavoreix el desenvolupament intel•lectual de l'infant.

2. Implica: Desxifrar i establir un vincle d'interacció.

3. Nivells

3.1. Desxifrar

3.2. Comprendre

3.3. Reflexionar i interpretar

4. Orientació

4.1. SI

4.1.1. Comprenció

4.2. NO

4.2.1. Lectura mecànica

5. Contribueix: Enriquiment personal.

5.1. A través de:

5.1.1. Descoberta de coneixements

5.1.2. Imaginació

5.1.3. Experiències

5.1.4. Conductes

6. Exercita: Capacitat crítica

7. Funcions

7.1. Utilitaria

7.2. Socialitzadora

7.3. Formadora

7.4. Lúdica

8. Eixos

8.1. Saber llegir

8.2. Llegir per aprendre

8.3. Gust per llegir