Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LECTURA by Mind Map: LECTURA

1. Factors

1.1. Interns

1.1.1. Fisiològics

1.1.1.1. Lateralitat

1.1.1.2. Organització espai-temps

1.1.1.3. Percepció visual i auditiva

1.1.2. Cognitius

1.1.2.1. Comprensió

1.1.2.2. Interpretació

1.1.2.3. Raonament

1.1.2.4. Intel·ligència

1.1.2.5. Memòria

1.1.2.6. Capacitat d'anàlisi i síntesi

1.1.3. Psicològics

1.1.3.1. Coordinació ull- mà

1.1.3.2. Percepció

1.1.3.3. Organització motora

1.1.4. Emocionals

1.1.4.1. Hàbits nerviosos

1.1.4.2. Timidesa

1.1.4.3. Egocentrisme

1.1.4.4. Sentiment d'inferioritat

1.1.4.5. Inquietuds

1.2. Externs

1.2.1. Socials, culturals i econòmics

1.2.1.1. Llengua materna

1.2.1.2. Cultura

1.2.2. Familiars

1.2.2.1. Sobreprotecció

1.2.2.2. Permisivitat

1.2.2.3. Pressió

1.2.3. Escolars

1.2.3.1. Organització del centre

1.2.3.2. Formació del professorat

1.2.3.3. Zona i espai de lectura

1.2.3.4. Material didàctic

1.2.3.5. Estratègies didàctiques

2. Procés gradual

2.1. Reconèixer lletres

2.2. Síl·labes

2.3. Paraules

2.4. Grups de paraules

2.5. Oracions

2.6. Paràgrafs

2.7. Text complet

3. Establir un objectiu inicial

3.1. Mitjançant estratègies

3.1.1. Semàntica

3.1.1.1. Ampliar xarxes semàntiques

3.1.2. Visual i ortogràfica

3.1.2.1. Incorporar paraules d'ús freqüent

3.1.3. Fonològica

3.1.3.1. Transformació de grafia a so

3.2. Que ajuda al

4. El lector

4.1. Establirà relació amb coneixements previs

4.2. Farà us d'estratègies i hipòtesis

4.2.1. Per comprendre el text

5. Exercitar-la sistemàticament

5.1. Millora

5.1.1. Fluïdesa

5.1.2. Comprensió