Server

BIỂU ĐỒ CASE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Server by Mind Map: Server

1. APP

1.1. ĐĂNG NHẬP

1.2. THÔNG BÁO

1.2.1. Tình hình ngập úng các trạm

1.2.2. Mưa và mức độ mưa

1.2.3. Cảnh báo tới người khắc phục

1.2.4. Thông báo hết ngập úng

1.3. MAP BIỂU ĐỒ CÁC TRẠM

1.4. CHỤP ẢNH GIÁM SÁT CÁC TRẠM

1.5. QUẢN LÝ CÁC TRẠM ĐO MƯA

1.6. QUẢN LÝ CÁC TRẠM ĐO MỨC NƯỚC

1.7. QUẢN LÝ DÒNG CHẢY SÔNG HỒ

1.8. GỬI YÊU CẦU XỬ LÝ

2. WEB

2.1. ĐĂNG NHẬP

2.1.1. Phân quyền tài khoản

2.1.2. Quản lý tài khoản

2.2. QUẢN LÝ CÁC TRẠM ĐO MƯA TỰ ĐỘNG

2.2.1. Chi tiết các trạm

2.2.2. Tình trạng hoạt động các trạm

2.2.3. Quản lý tổng lượng mưa

2.2.4. Biểu đồ

2.2.5. Báo cáo

2.2.6. Cảnh báo

2.2.7. Gửi mail khắc phục

2.3. QUẢN LÝ CÁC TRẠM ĐO MỨC NƯỚC

2.3.1. Chi tiết các trạm: thêm, sửa xóa

2.3.2. Tình trạng hoạt động: kết nối, mất kết nối

2.3.3. Giám sát mức nước

2.3.4. Biểu đồ

2.3.5. Báo cáo

2.3.6. Cảnh báo các điểm úng ngập

2.3.7. Cảnh báo các điểm vượt mức cao độ

2.3.8. Báo cáo so sánh các chỉ số: ngày, tháng năm

2.4. QUẢN LÝ DÒNG CHẢY

2.4.1. Quản lý biểu đồ dòng chảy

2.4.2. Chi tiết các thông số vật lý

3. THIẾT BỊ TRẠM