Chuyên ngành đường sắt- metro

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chuyên ngành đường sắt- metro by Mind Map: Chuyên ngành đường sắt- metro

1. Muốn trở thành một kỷ sư vừa có tâm vừa có tầm thì cần gạt bỏ đi lợi ích cá nhân, hướng tới mục tiêu chung và sự phát triển của đất nước

2. Học phần tự chọn 25tc

2.1. Bơi 1tc

2.2. Bóng chuyền 1tc

2.3. Máy xây dựng 2tc

2.4. Môi trường trong xây dựng 2tc

2.5. Quản lý dự án 2tc

2.6. Kỹ thuật điện 2tc

2.7. Kiến trúc 2tc

2.8. Động lực học công trình 2tc

2.9. Công nghệ thi công cầu 1tc

2.10. Hầm 1tc

2.11. Nhà ga 1tc

2.12. Quản lý và khai thác vận tải đường sắt

2.13. Đất mềm 1tc

2.14. ...

3. Học phần bắt buộc 156tc

3.1. HK1 21tc

3.2. HK2 16tc

3.3. HK3 15tc

3.4. HK4 16tc

3.5. Hk5 17tc

3.6. Hk6 16tc

3.7. Hk7 14tc

3.8. Hk8 13tc

3.9. Hk9 15tc

3.10. Hk10 13tc

4. Những môn bổ trợ nhau

4.1. Kết cấu bê tông cốt thép 👉👉Đồ án bê tông cốt thép

4.2. Nền móng 👉👉đồ án nền móng

4.3. Thiết kế cầu thép 👉thi công cầu Thiết kế cầu bê tông cốt thép

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa 160tc

5.1. GD đại cương 44tc

5.2. GD thể chất; GD quốc phòng-GD an ninh : 11tc

5.3. GD chuyên nghiệp 105tc

6. Những đk cần thêm để tốt nghiệp

6.1. Bằng tin học

6.2. Bằng tiếng anh, bằng toeic

6.3. Đủ số tín chỉ môn GD thể chất, GD quốc phòng

6.4. Hoàn thành đồ án tốt nghiệp

6.5. Hoàn thành phần thực tập