การขนส่ง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การขนส่ง by Mind Map: การขนส่ง

1. การขนส่งทางอากาศ

1.1. ข้อดี

1.1.1. เป็นการขนส่งที่รวดเร็วที่สุด

1.1.2. เหมาะกับสินค้าที่มีอายุสั้นและสินค้าที่ต้องการด่วนพิเศษ

1.1.3. สามารถขนส่งไปยังถิ่นทุรกันดารที่การขนส่งอื่นเข้าไม่ถึง

1.2. ข้อเสีย

1.2.1. อัตราค่าระวางสูง

1.2.2. มีจำนวนเที่ยวขนส่งจำกัด ไม่สามารถขนส่งสินค้าน้ำหนักมากได้

1.2.3. ต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

1.2.4. อาศัยสภาพภูมิอากาศในการบิน

1.2.5. การบินระหว่างประเทศต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.2.6. การลงทุนสูง

1.2.7. ความเสี่ยงสูง ความปลอดภัยน้อย

2. การขนส่งทางท่อ

2.1. ข้อดี

2.1.1. นิยมใช้เฉพาะกับสินค้าประเภทก๊าซและน้ำมัน

2.1.2. ปลอดภัย ต้นทุนต่ำ

2.1.3. สินค้าถึงจุดมุ่งหมายอย่างปลอดภัย

2.1.4. การขนส่งทางท่อสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

2.1.5. สามารถขนส่งได้24ชม.

2.2. ข้อเสีย

2.2.1. ต้นทุนสูงมาก

2.2.2. มีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน แต่ก็มีค่าบำรุงรักษาค่อนข้างสูงเหมือนกัน

2.2.3. ปรับเปลี่ยนเส้นทางทำได้ยาก

2.2.4. เส้นทางมีอุปสรรคจากลักษณะธรรมชาติ เช่น หุบเขา

2.2.5. ตรวจหารอยรั่ว ท่อซึมทำได้ยาก

2.2.6. การขนส่งทางท่อผ่านหลายประเทศอาจประสบสภาวะทางการเมือง

3. การขนส่งทางถนน

3.1. ข้อดี

3.1.1. รถบรรทุก เป็นวิธีการขนส่งที่ดีที่สุด

3.1.2. ขนส่งได้แบบ Door to Door

3.1.3. ขนส่งได้ระยะใกล้ถึงปานกลาง

3.1.4. ใช้เชื่อมโยงหรือประสานกับการขนส่งรูปแบบอื่น

3.1.5. ลงทุนน้อย ขยายกิจการได้ง่าย

3.1.6. ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

3.2. ข้อเสีย

3.2.1. บรรทุกของที่มีน้ำหนักไม่มากนัก มีความจุน้อยเมื่อเทียบกับเรือ

3.2.2. ความปลอดภัยต่ำ อุบัติเหตุสูง

3.2.3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในระยะไกลจะสูงขึ้นเรื่อยๆ

3.2.4. มีการแข่งขันสูง

3.2.5. ข้อจำกัดด้านถนน ไปได่เท่าที่ถนนจะไปถึง

4. การขนส่งทางน้ำ

4.1. ข้อดี

4.1.1. สามารถขนส่งได้จำนวนมากในราคาขนส่งต่ำกว่าประเภทขนส่งอื่น

4.1.2. เหมาะกับการขนส่งระยะไกลข้ามประเภท

4.1.3. ไม่ต้องเสียค่าบำรุงเส้นทางหรือซ่อมเส้นทาง

4.1.4. การใช้เส้นทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นขุดคลอง

4.2. ข้อเสีย

4.2.1. ข้อจำกัดคือ ล่าช้ามากๆ มีเส้นทางขนส่งจำกัด เช่น ทะเล แม่น้ำ คลอง

4.2.2. เส้นทางการเดินเรือบางแห่งสามารถใช้ได้บางฤดู

4.2.3. ถูกแรงกระทบต่อธรรมชาติมาก มรสุม น้ำแห้ง น้ำท่วม

4.2.4. ต้องอาศัยการขนส่งอท่นต่อไปอีก ไม่สามารถส่งสินค้าถึงแหล่งผู้รับได้

5. การขนส่งทางรถไฟ

5.1. ข้อดี

5.1.1. เป็นวิธีการประหยัดค่าขนส่งสำหรับการเคลื่อนย้านสินค้าจำนวนมาก

5.1.2. เหมาะกับการขนส่งระยะไกล

5.1.3. ปรับตัวตามปริมาณที่บรรทุกได้

5.1.4. มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุมาก

5.1.5. ผลกระทบจากดินฟ้าอากาศมีน้อยกว่ารูปแบบอื่น

5.1.6. ต้นทุนต่ำ

5.2. ข้อเสีย

5.2.1. ข้อจำกัด คือ เรื่องเวลา ค่อนข้างล่าช้าและไม่ตรงเวลา

5.2.2. ต้องมีการขนถ่ายช้า

5.2.3. ล้มเลิกกิจการทำได้ยาก เสียหายมาก

5.2.4. เป็นกิจการที่ต้องลงทุนสูง