CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC VI MÔ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC VI MÔ by Mind Map: CHƯƠNG 1:  TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC VI MÔ

1. Đối tượng, Nội dung và phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô

1.1. Khái niệm kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô

1.2. Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc

1.3. Đối tượng, nội dung nghiên cứu kinh tế học vi mô

1.4. Phương pháp nghiên cứu Kinh tế học vi mô

2. Khan hiếm nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất

2.1. Sự khan hiếm nguồn lực và đường chi phí cơ hội

2.2. Đường giới hạn khả năng sản xuất

2.3. Quy luật chi phí cơ hội ngày càng tăng

3. Các vấn đề kinh tế cơ bản và hệ thống kinh tế

3.1. Ba vấn đề cơ bản của nền kinh tế

3.2. Hệ thống kinh tế