หลักการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการ by Mind Map: หลักการ

1. ผลิตภัณฑ์

1.1. ดูแลรักษาตามหลัก GMP

2. IRB / IEC

2.1. ผู้อนุมัติก่อนเริ่มดำเนินงานวิจัย

3. แพทย์หรือทันตแพทย์

3.1. คุณสมบัติเหมาะสม

3.2. ตัดสินใจทางการแพทย์

4. บุคลากรอื่น

4.1. ผ่านการศึกษา อบรม

4.2. มีประสบการณ์

5. อาสาสมัคร

5.1. ยินยอมเข้าร่วมโดยสมัครใจ

5.2. สิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดี สำคัญที่สุด

6. Follow ตาม

6.1. เฮลซิงกิ

6.2. GCP

6.3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. การวิจัย

7.1. ประโยชน์คุ้มค่ากับความเสี่ยง

7.2. ประกันคุณภาพของระบบได้

7.3. ข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ

7.3.1. In vivo

7.3.2. In vitro

7.4. โครงร่างชัดเจน ละเอียด

8. ข้อมูล

8.1. การบันทึก ดูแล รักษา ช่วยให้ตรวจสอบได้

8.2. คุ้มครองความลับ