LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL by Mind Map: LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

1. Els factors de la primera revolució industrial (causes)

1.1. Es concreten en

1.1.1. Augment de la demanda de béns de consum

1.1.1.1. s'explica per

1.1.1.1.1. Creixement demogràfic

1.1.1.1.2. Creixement del comerç

1.1.2. La revolució agrícola

1.1.2.1. basada en

1.1.2.1.1. Encerclament del camps

1.1.2.1.2. Millores tècniques

1.1.2.1.3. Rotació quadriennal

1.1.2.1.4. Perfeccionament del rec

2. Els canvis tecnològics i el desenvolupament de la indústria

2.1. La primera revolució industrial es va produir a

2.1.1. Gran Bretanya 1750

2.1.1.1. condicions que la fan possible (causes)

2.1.1.1.1. Creixement dels mercats interiors i exterior

2.1.1.1.2. Tranfromacions agrícoles

2.1.1.1.3. Creixement de les ciutats

2.1.1.1.4. Avenços tecnològics

2.2. Els canvis es concreten en

2.2.1. Mecanització de la indústria tèxtil

2.2.2. Desenvolupament de la indústria siderúrgica

2.2.3. Aplicació de la màquina de vapor

2.3. desenadenen en

2.3.1. La revolució dels transports

2.3.1.1. Incideixen plenament en

2.3.1.2. Embarcacions

2.3.1.2.1. Comporten

2.3.1.3. El ferrocarril

3. Efectes de la industrialització sobre la població sobre la població i les ciutats

3.1. com a conseqüencies d'un

3.1.1. Crexement demogràfic

3.1.1.1. La industriació produeix

3.1.1.1.1. Èxode rural

3.1.1.1.2. Migracions transoceàniques

3.2. origina

3.2.1. Nova societat de classes

3.2.1.1. Pèrdua de poder de l'aristocràcia