Bản lĩnh và lối sống của Nguyễn Công Trứ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bản lĩnh và lối sống của Nguyễn Công Trứ by Mind Map: Bản lĩnh và lối sống của Nguyễn Công Trứ

1. Lối sống

1.1. Cưỡi bò, đeo đạc ngựa cho bò

1.2. Lên chùa đem theo hầu gái

1.3. Từ bi, bình dị

1.4. Khiến bụt nực cười

2. Thái độ

2.1. Không màng đến việc được mất khen chê

2.2. So sánh mình với các danh tướng có tài thời Hán Tống

3. Lí tưởng

3.1. Trung quân giúp đời