Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC by Mind Map: Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH   HÓA HỌC

1. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

1.1. Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học

1.2. Các bước lập PTHH

1.2.1. Viết sơ đồ của phản ứng: gồm CTHH các chất tham gia và sản phẩm

1.2.2. Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố

1.2.3. Viết PTHH

2. Ý nghĩa của PTHH

2.1. cho biết tỉ lê về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng