چرا کسب و کارهای ایرانی از مفاهیم متداول بیزنس (استراتژی، برندینگ، تحقیقات بازار، و غیره) گریزانند

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
چرا کسب و کارهای ایرانی از مفاهیم متداول بیزنس (استراتژی، برندینگ، تحقیقات بازار، و غیره) گریزانند by Mind Map: چرا کسب و کارهای ایرانی از مفاهیم متداول بیزنس (استراتژی، برندینگ، تحقیقات بازار، و غیره) گریزانند

1. سواد و دانش ناکافی و ناقص مدیران

2. تفکر سنتی

3. اعتماد به نفس کاذب مدیران

4. اهمیت روابط و رانت به جای رقابت پذیری

5. تکیه مدیران به تصمیم گیری بر اساس تجربیات شخصی

6. خودشیفتگی سازمانی

7. ضعف مشاوران مدیریت موجود در بازار

8. ابهام در

9. تکیه مدیران بر فرمولهای موفق گذشته

10. وابستگی حیات شرکت به رانت

11. همه چیزدان پنداری، دانایی کاذب و ادعای مدیران

12. ماهیت کوتاه مدت دوره مدیریت مدیران

13. اهمیت منافع شخصی نسبت به منافع سازمانی

14. بی ارتباطی شاخصهای سنجش عملکرد مدیران با عملکرد سازمان

15. اشرافیت سازمانی (غرور سازمانی + بسته شدن درهای سازمان به روی افراد خارج سازمان اعم از مشاوران و غیره)

16. بی ثباتی دائمی در محیط کسب و کار ایران

17. اثر بنیانگذار به عنوان مانع از تغییر

18. اقرار ظاهری به اعتقاد به مدیریت علمی و بی اعتقادی باطنی مدیران