chủng tộc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
chủng tộc by Mind Map: chủng tộc

1. môn-gô-lô-it

1.1. sống chủ yếu ở châu á

1.2. da vàng

1.3. tóc đen

1.4. mắt đen

1.5. mũi thấp

2. nê-gro-it

2.1. sống chủ yếu ở châu phi

2.2. da đen

2.3. tóc đen

2.4. mắt đen và to

2.5. mũi thấp hoặc rộng

3. ơ-rô-pê-ô-it

3.1. sống chủ yếu ở châu mĩ

3.2. mắt nâu hoặc xanh

3.3. da trắng

3.4. mũi cao thấp

3.5. tóc nâu vàng