Performance Support Flex Level (gedeeld)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Performance Support Flex Level (gedeeld) by Mind Map: Performance Support Flex Level (gedeeld)

1. Rollen

1.1. Ontwerper/ontwikkelaar

1.2. Werkbegeleider

1.3. Manager

1.4. Leerhuismanager

2. Processen

2.1. Curriculum ontwikkelen

2.1.1. Kaders van CZO Flex Level vertalen naar de eigen context (mogelijke stappen: Visie op leren (rondom EPA's) analyseren en vertalen naar de eigen context/organisatie. landelijk kader (architectuur/CZO-eisen/onderwijsmodel (onderwijs- en toetsmethoden) vertalen)

2.1.1.1. veilige leeromgeving borgen

2.1.1.2. zorgdragen voor transfer theorie/praktijk

2.1.1.3. aandacht besteden aan leren en motivatie theorieën en waarderend leren

2.1.1.4. ontwikkelen traject doorlopende leerlijn, schetsen loopbaanmogelijkheden, afstemming op scholingsplan medewerkers (accreditatie, bezoek symposia, etc.)

2.1.2. informatie EPA's en ontwerpprincipes (EPA-sets, toetsing werkplek en theorie, ..) delen met betrokkenen, vanuit PS-gedachte; informatie- en communicatieplan maken)(

2.1.2.1. taak: samenstellen van een bouwteam

2.1.2.2. 70-20-10 werkplekleren/ assessment klinisch redeneren toepassen in alle contexten

2.1.3. rollen, taken en verantwoordelijkheden vaststellen (vormen van een representatieve werkgroep?), incl. rol beroepsvereniging

2.1.4. PDCA- kwaliteitscyclus /evaluatiecriteria opstellen (jaarlijks actualiseren op strategisch, tactisch en operationeel niveau)

2.1.4.1. kwaliteitsborging toepassen instelling/ onderwijs landelijk

2.2. Inrichten en borging begeleidingslijn

2.2.1. Visie op leren vertalen naar een begeleidingslijn

2.2.1.1. afspraken maken rondom cocreatie en afstemming theorie- en praktijkopleiding; werkplekleren optimaliseren

2.2.2. EVC-procedure inrichten, incl. mogelijkheden individualiseren

2.2.2.1. aantoonbare bekwaamheid faciliteren

2.2.3. praktijkleerroute ontwerpen en inrichten (lokaal en regionaal) op alle niveaus: student (hoe werk ik aan een EPA?), werkbegeleider (wat verandert qua begeleiding?), opleidingsfunctionaris, ...

2.2.4. rollen, taken en verantwoordelijkheden vaststellen (theorie aanbieder/leerhuis, koppeling met strategisch opleidingsbeleid, docenten en opleiders (leerhuis/afdeling), managers (faciliteren)

2.2.5. leer- en begeleidingvormen uitwerken die passen bij de visie

2.2.5.1. het ontwerpen van peerteaching, klinisch redeneren, jobaids, intervisie, peerassessments, en performance support

2.2.5.2. volgsysteem ontwerpen v.w.b. voortgang student en portfoliostructuur opzetten

2.2.6. opleiden en begeleiden van (werk-)begeleiders (5 moments of need)

2.2.6.1. aanbieden teach the teacher-course voor zittende en nieuwe werkbegeleiders

2.3. Inrichten en borging beoordelingslijn

2.3.1. theorie- en praktijktoetsmethodiek beschrijven en vaststellen voor het beoordelen van EPA's

2.3.1.1. assessmentprocedures ontwerpen (EPA's, CanMedsmodel, ...)

2.3.2. rollen, taken en verantwoordelijkheden m.b.t beoordelen vaststellen en uitwerken

2.3.2.1. OER actualiseren

2.3.3. beoordelaars selecteren, opleiden en begeleiden