Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Word 2010 by Mind Map: Word 2010

1. KN cơ bản

1.1. hệ soạn thảo VB là 1 PM ứng dụng cho phép thực hiện những thao tác liên quan đến việc soạn thảo văn bản:

1.1.1. gõ (nhập)

1.1.2. sửa đổi

1.1.3. trình bày

1.1.4. lưu trữ

1.1.5. in ấn

1.2. các đơn vị trong VB

1.2.1. kí tự (character)

1.2.2. từ (word)

1.2.3. câu (sentence)

1.2.4. đoạn (paragraph)

1.2.5. trang (page)

1.2.6. dòng (line)

1.2.7. trang màn hình (screen)

1.2.8. tài liệu (document)

2. giao diện

2.1. Ribbon

2.1.1. tập hợp các thanh công cụ được đặt trên các tab trong một thanh tab

2.1.2. các ribbon cơ bản

2.1.2.1. Home

2.1.2.2. Insert

2.1.2.3. Page layout

2.1.2.4. References

2.1.2.5. Mailing

2.1.2.6. Review

2.1.2.7. View

2.1.3. Các ribbon theo ngữ cảnh

2.1.3.1. Table

2.1.3.1.1. Design

2.1.3.1.2. Layout

2.1.3.2. Picture

2.1.3.3. Header & Footer

2.1.3.4. SmartArt

2.1.3.5. Equation

2.1.3.6. Chart

2.1.3.7. Drawing

2.1.4. Chia thành các nhóm nhỏ trong từng ribbon