ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต by Mind Map: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต

1. 3. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ เช่น แร่โลหะ แร่อโลหะ ได้แก่ เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม แก้ว ฯลฯ

2. ทรัพยากรแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

2.1. 1.ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

2.1.1. ประเภทที่คงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ดวงอาทิตย์ ลม อากาศ ฝุ่น

2.1.2. ประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การใช้ดิน การใช้น้ำ โดยวิธีการที่ไม่ถุกต้อง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพ และด้านคุณภาพ

2.2. 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้ เช่น พืช ป่าไม้ สัตว์ป่า มนุษย์ เป็นต้น

2.3. 4. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป หรือสามารถเกิดขึ้นทดแทนได้แต่ต้องใช้เวลายาวนานมาก เช่น น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นต้น

3. สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

3.1. สิ่งแวดล้อม คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งแบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

3.1.1. 1. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิต ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ

3.1.2. 2. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือสิ่งไม่มีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

3.1.2.1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ดิน น้ำ อากาศ แร่ธาต แสงแดด เป็นต้น

3.1.2.2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ อาคารบ้านเรือน วัด โรงเรียน ถนน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น

3.2. ระบบนิเวศ คือ ระบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต จะมี 2 ลักษณะ คือ

3.2.1. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน จัดเป็นความสัมพันธ์ทางชีวภาพ

3.2.2. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ดิน น้ำ อากาศ และแสงสว่าง เป็นต้น

4. ความหมายและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

4.1. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น การอุปโภคบริโภค การเกษตร เป็นต้น

4.2. ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มนุษย์เรามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะมนุษย์เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการดำรงชีวิต เช่น เป็นที่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ และช่วยเกื้อกูลให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ให้ความรื่นรมย์แก่จิตใจของมนุษย์ เช่น ทิวทัศน์ ภูมิประเทศ ความงามของธรรมชาติ เป็นต้น