Técnicas espectrométricas

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Técnicas espectrométricas by Mind Map: Técnicas espectrométricas

1. Absorció

1.1. Absorció molecular

1.1.1. UV visible

1.1.1.1. Fonament

1.1.1.1.1. mesurar absorbància o transmitància i calcular concentració amb Llei Lambert - Beer

1.1.1.2. Instrumentació

1.1.1.2.1. espectrofotómetre UV visible

1.1.1.3. Aplicacions

1.1.1.3.1. Det. concentració de proteïnes

1.1.1.3.2. Det. àcids nucleics

1.1.1.3.3. Det. enzima (ELISA)

1.1.1.3.4. Colorímetres

1.1.2. Infrarrojos

1.1.2.1. Aplicacions

1.1.2.1.1. Composició càlculs urinaris

1.1.2.2. Gráfic

1.1.2.2.1. % transmitància front λ

1.2. Absorció atòmica

1.2.1. Fonament

1.2.1.1. capacitat excitar-se quan absorbeixen energia

1.2.1.1.1. ATOMITZACIÓ

1.2.2. Instrumentació

1.2.2.1. Atomitzador

1.2.2.1.1. Amb flama

1.2.2.1.2. Amb atomització electrotérmica

1.2.3. Aplicacions

1.2.3.1. Det. elements químics i metalls pesants

2. Emissió

2.1. Emissió molecular o luminescència

2.1.1. Fotoluminiscència

2.1.1.1. Fonament

2.1.1.1.1. Mesura llum fluorescent emesa molècules amb anells aromàtics o dobles enllaços

2.1.1.1.2. intensitat llum = concentració mostra

2.1.1.2. Instrumentació

2.1.1.2.1. Làmpades arc de xenó o mercuri

2.1.1.2.2. 2 monocromadors seleccionen λ entrada i sortida

2.1.1.2.3. cubetes quars

2.1.1.2.4. angle recte

2.1.1.3. Aplicacions

2.1.1.3.1. Det. analits en concentracions baixes

2.1.2. Quimioluminiscéncia

2.1.2.1. Oxidació compost

2.1.2.2. Producte emet llum

2.1.2.3. Aplicació

2.1.2.3.1. Inmunoanálisis quantificar subs. a baixa concentració

2.2. Emissió atòmica

2.2.1. Fonament

2.2.1.1. Àtoms excitats

2.2.1.2. Tornen estat basal alliberant radiació lluminosa

2.2.1.3. λ característica de cada element

2.2.1.4. Intensitat lluminosa proporcional quantitat analit

2.2.2. Instrumentació

2.2.2.1. Espectrofotòmetre d'absorció

2.2.3. Aplicació

2.2.3.1. Det. elements químics abundants

3. Dispersió

3.1. Turbidimetria

3.1.1. Fonament

3.1.1.1. Mesura disminució de intensitat del feix de llum que travessa la cubeta de suspensió.

3.1.1.2. Concentració alta de partícules, poca llum transmesa

3.1.2. Instrumentació

3.1.2.1. Espectrofotòmetre d'absorció molecular UV-VIS

3.2. Nefelometria

3.2.1. Fonament

3.2.1.1. Anàlisis suspensions que mesura intensitat de llum dispersada en angle determinat

3.2.1.2. λ = a la mesurada però dispersa

3.2.2. Instrumentació

3.2.2.1. Nefelòmetre = fluorímetre

4. Refracció

4.1. Refractometria

4.1.1. Fonament

4.1.1.1. índex de refracció de la llum

4.1.2. Instrumentació

4.1.2.1. Refractòmetre

4.1.2.1.1. Ocular: detecta angle refracció

4.1.2.1.2. Prisma: on mostra

4.1.2.1.3. Sistema òptic: mesura angle refracció

4.1.3. Aplicació

4.1.3.1. Calcular densitat de orina i proteïnes en sèrum i plasma

5. Reflexió

5.1. Fotometria reflectància o química seca

5.1.1. Fonament de la reflectancia

5.1.2. Intrumentació

5.1.2.1. "Ojímetro"

5.1.2.2. Espectrofotòmetre de reflexió

5.1.2.2.1. Font de llum

5.1.2.2.2. Selector longitud d'ona

5.1.2.2.3. Sistema óptic

5.1.2.2.4. Reactius fase sólida

5.1.2.2.5. Detector

5.1.2.2.6. Sistema de lectura

5.1.3. Reactius

5.1.3.1. Tires reactives

5.1.3.1.1. Contacte amb mostra dissol reactiu i canvia color

5.1.3.2. Pel·lícula multicapa

5.1.3.2.1. Capa difusora

5.1.3.2.2. Capa reactiva

5.1.3.2.3. Capa indicadora

5.1.3.2.4. Capa suport

6. Espectrometria de masses

6.1. Fonament

6.1.1. Ions en estat gasós de molécules

6.1.2. Separar ions segons relació massa/càrrega

6.1.3. Diferenciar i quantificar tipus de molècula a baixa concentració

6.2. Instrumentació

6.2.1. Espectrofotòmetre de masses

6.2.1.1. Sistema de vaporització i ionització

6.2.1.1.1. ESI: dissolucions

6.2.1.1.2. MALDI: microorganismos

6.2.1.2. Analitzador de massa

6.2.1.2.1. De sector magnètica

6.2.1.2.2. De massa quadripolar

6.2.1.2.3. TOF

6.2.1.3. Sistema de detecció i registre

6.2.1.3.1. Pic molecular

6.2.1.3.2. Pic base

6.2.1.3.3. Pic fragmentació

6.3. Aplicacions

6.3.1. Tècniques de screening neonatals

6.3.2. Toxicología

6.3.3. Monitorització fàrmacs

6.3.4. Proteómica

6.3.4.1. Projecte genoma humà

6.4. Funcionament

6.4.1. Volatilitzar mostra

6.4.2. Ionitzar molècules en gas

6.4.3. Accelerar ions amb camp elèctric

6.4.4. Separar ions segon massa/càrrega

6.4.5. Detectar ions i separar info