Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. by Mind Map: Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

1. Tổng cộng có 125 tín chỉ

1.1. Có 115 tín chỉ bắt buộc

1.1.1. Toán, Lý,Hóa đại cương

1.1.2. ..........

1.2. Và 10 tín chỉ tự chọn

1.2.1. GDQP AN

1.2.2. Giáo dục thể chất

1.2.3. ...........

2. Xếp loại học kỳ cần đạt được

2.1. xếp loại giỏi

2.2. xếp loại khá

3. Các môn học trong 5 năm

3.1. Năm 1: Cơ bản "Toán,Lý ,Hóa,Pháp luật đại cương"

3.2. Năm 2:Cơ sở ngành "Vật liệu xây dựng,cơ học đất, cơ học kết cấu"

3.3. Năm 3_4 :học chuyên ngành

3.4. Năm 5: thực hành đồ án tốt nghiệp

4. Số học kỳ

4.1. có tổng cộng 9 học kỳ

5. Các chứng chỉ và các phần mềm

5.1. ngoại ngữ

5.2. Tin học văn phòng

6. NGUYỄN ĐẠI PHONG :CG19B