Digital Marketing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Digital Marketing by Mind Map: Digital Marketing

1. Insight Marketing

1.1. Đối thủ

1.2. Khách hàng

1.3. Bản thân

2. Nghiên cứu tình hình

2.1. SWOT

2.2. 4P

3. Xác định đối thủ cạnh tranh

3.1. Trực tiếp

3.2. Gián tiếp

4. Sứ mệnh

5. Affiliate Marketing

5.1. Sử dụng các website khác quảng cáo

6. 2. Xây dựng hệ thống SEO

6.1. Search Engine Optimization (SEO)

6.2. Pay Per Click – Search Engine Marketing

6.3. Trao đổi liên kết

6.4. Viết bài và chia sẻ

7. 1. PR Online

7.1. Kênh Tiếp Thị

7.1.1. Facebook

7.1.1.1. Xây dựng hình ảnh

7.1.1.1.1. Chiến lược hình ảnh

7.1.1.1.2. Vị trí đặt

7.1.1.2. Xây dựng Content

7.1.1.2.1. Chiến lược content

7.1.1.2.2. Kế hoạch content

7.1.1.3. Xây dựng Quảng Cáo

7.1.1.3.1. Chiến lược QC

7.1.1.3.2. Kế hoạch QC

7.1.1.4. Xây dựng Báo Cáo

7.1.1.4.1. BCTU Content

7.1.1.4.2. BCTU Ads

7.1.1.5. Xây dựng nhóm MXH

7.1.2. Google

7.1.2.1. Kế hoạch từ khóa

7.1.2.1.1. Xây dựng bộ từ khóa

7.1.2.1.2. Chia nhóm từ khóa theo cấp độ

7.1.2.2. Xây dựng Content Ads

7.1.2.3. Xây dựng Mẫu QC

7.2. Kênh Truyền Thông

7.2.1. Webstie

7.2.2. Facebok

7.2.3. Intagram

7.2.4. Pinterest

7.2.5. Ficlk

7.2.6. lindken

7.2.7. Tiwtter

7.3. Tối ưu các kênh

8. Brand Important

8.1. Concetp