พี่โอ๋

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พี่โอ๋ by Mind Map: พี่โอ๋

1. Branding Communication

1.1. Campaign / Activation

1.1.1. Setup Service

1.1.1.1. กำหนดทิศทาง

1.1.1.2. เป้าหมาย

1.1.1.3. แผนประชาสัมพันธ์

1.1.1.4. พัฒนาทีมงาน

1.1.2. Active Service

1.1.2.1. หาลูกค้า

1.1.2.2. Deliver งาน

1.1.2.3. การเงิน/บัญชี

1.1.3. Process

1.1.3.1. AE Brife

1.1.3.1.1. วางแผน

1.1.4. Team

1.1.4.1. Head project

1.1.4.2. AE

2. Data

2.1. Research

2.1.1. TBD

2.2. Dashboard

2.2.1. Setup Service

2.2.1.1. กำหนดทิศทาง

2.2.1.2. เป้าหมาย

2.2.1.3. แผนประชาสัมพันธ์

2.2.1.4. พัฒนาทีมงาน

2.2.2. Active Service

2.2.2.1. Critical Thinking

2.2.2.2. Business/Context Understanding

3. int Company

3.1. แผนประชาสัมพันธ์ภาพรวม