ควรระงับนโยบายเรื่อง "บัตรคนจน"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ควรระงับนโยบายเรื่อง "บัตรคนจน" by Mind Map: ควรระงับนโยบายเรื่อง "บัตรคนจน"

1. Data

1.1. นโยบาย "บัตรคนจน"

1.1.1. กลุ่มเป้าหมาย

1.1.1.1. คนว่างงาน

1.1.1.2. คนมีรายได้น้อย

1.1.2. ผลการดำเนินโครงการ

1.1.2.1. ข้อดี

1.1.2.1.1. ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

1.1.2.2. ข้อเสีย

1.1.2.2.1. เข้าถึงประชาชนได้ไม่ครบถ้วน

1.1.2.2.2. มีการนำเงินไปใช้ในรูปแบบอื่น

1.1.2.2.3. มีช่องโหว่ในการพิจารณาคนเข้าโครงการ

1.1.3. การดำเนินโครงการ

2. Warrant

2.1. ควรระงับหรือสมควรได้รับการสะสางโครงการใหม่

3. Backing

3.1. ตัวอย่างการศึกษาจากต่างประเทศ

3.1.1. ฟินแลนด์

3.2. ประเทศที่มีการแจกจ่ายเงินให้กับประชาชน

3.2.1. ญี่ปุ่น

3.2.2. แคนาดา

3.2.3. เนเธอร์แลนด์

4. Rebuttal

4.1. กรณีประเทศที่แก้ไข้ความยากจน ได้สำเร็จ

4.1.1. ประเทศบราซิล

4.1.2. ประเทศจีน

5. Qualifier

5.1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ "บัตรคนจน"

5.2. จำนวนงบประมาณในการทำโครงการ