บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ by Mind Map: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

1.1. ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

1.2. เพิ่มอัตราการออมต่อครัวเรือน

2. ลดความเหลือมล้ำทางสังคม

2.1. แก้ปัญหาความยากจน

3. การเข้าถึงบริการ

3.1. ประชาชนบางส่วนเข้าไม่ถึงบริการ

3.2. มีการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

4. เศรษฐกิจ

4.1. การค้าผูกขาดที่คนกลุ่มเดียว

4.2. ประชาชนใช้จ่ายมากขึ้น

4.3. เศรษฐกิจขยายตัว